Styrehonorar er en godtgjørelse til styremedlemmer for ansvaret og arbeidet med å realisere formålet i en stiftelse. For noen stiftelser kan styrehonorar være en forutsetning for å kunne skaffe seg nødvendig kompetanse, mens i andre stiftelser er det ideelle formålet viktigere enn størrelsen på honoraret.

Stiftelsesloven krever at honoraret skal stå i rimelig forhold til det arbeidet og ansvaret som følger med vervet.  Vi håper Temaundersøkelsen 2016 vil gi oss mer kunnskap om hva styrearbeid og annet administrativt arbeid er verdt.

Våre erfaringer er at styret i pengeutdelende stiftelser ofte gjør mer omfattende arbeid enn det som tradisjonelt anses som styrearbeid. Vi håper å kunne kartlegge hva styremedlemmene i disse stiftelsene gjør selv, eventuelt hva andre ansatte gjør og/eller hvilke tjenester de kjøper inn eksternt. Det blir interessant å se om vi ser noen sammenhenger mellom styrehonorar, antall ansatte, antall oppgaver, størrelsen på stiftelsen og så videre.

Kartlegger styrehonorar og administrative kostnader

For et par dager siden sendte Stiftelsestilsynet ut Temaundersøkelsen 2016 til alle landets stiftelser. Undersøkelsen skal kartlegge størrelsen på styrehonoraret og enkelte andre administrasjonskostnader

Årets undersøkelse inneholder spørsmål om størrelsen på styrehonorar og andre kostnader knyttet til styrearbeid. Vi spør om stiftelsene har daglig leder og andre administrative ansatte samt lønnskostnadene. Vi spør også om hvor mye tid styret bruker på styrearbeid, hva slags stillingsprosent og lønn daglig leder har og hvor mange årsverk stiftelsen for øvrig engasjerer.

Utdelinger i 2014

Temaundersøkelsen i 2012 viste at norske stiftelser tilfører samfunnet vesentlig mer penger enn tidligere antatt. I 2011 ble det samlet delt ut om lag tre milliarder kroner samlet. I år får norske stiftelser spørsmålet om hvor mye de delte i ut 2014 og det blir spennende å se resultatet.

Den fjerde store undersøkelsen i rekken

Det er fjerde gang Stiftelsestilsynet gjennomfører en større temaundersøkelse. I 2009 kartla vi internkontroll i stiftelsene, i 2011 så vi på kjøp og salg av fast eiendom, i 2012 undersøkte vi som nevnt hvor mye norske stiftelser bidrar til samfunnet gjennom pengeutdelinger, mens i 2014 var temaet styring og forvaltning av boligstiftelser.

Undersøkelsene har gitt verdifull informasjon om stiftelsene og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre denne formen for tilsyns- og kontrollarbeid uten et godt samarbeid med stiftelsene. Svarprosenten på undersøkelsene har vært meget bra. Forrige gang vi sendte ut undersøkelse til samtlige stiftelser var det 77 % som svarte. I 2014 gikk undersøkelsen til et mindre utvalg stiftelser (180 stiftelser) og da svarte over 98 %.

Rapport med resultater

Undersøkelsen skal besvares innen 11. april 2016. Resultatene vil bli presentert i en rapport. Undersøkelsen vil også være tema på Stiftelseskonferansen i 2017.