Selv om overskuddet fra spillevirksomheten til Norsk Tipping har økt jevnt de siste årene, vil de fleste organisasjoner og foreninger miste dette tilskuddet fra og med 2019.  Da kommer nok spørsmålet: Hvor blir disse pengene av nå da?

Rundt 400 organisasjoner og foreninger har siden 2008 årlig blitt tildelt midler fra ulike tilskudd som vi forvalter. Disse midlene har kommet fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping, og har årlig utgjort i overkant av 600 mill. kroner. Tilskuddet har hatt sin opprinnelse i forbudet mot utbetalingsautomater fra 2007, og ble derfor de første årene gjerne omtalt som «kompensasjon for bortfall av automatinntekter.»

Blinkende lys og lokkende lyder

Du husker kanskje da du ble møtt av blinkende automater med lokkende lyder når du skulle handle på nærbutikken eller spise middag på kroa?  Automatene ga gode inntekter til frivillige lag og organisasjoner over hele landet.

For det fleste av oss fremstod automatene som tilbud om uskyldig moro og tidsfordriv, og i verste fall bare som irriterende støy vi måtte forbi når det skulle handles middag på Rema, eller tanken skulle fylles hos Statoil. For en del av oss ble automatene likevel et problem, et problem som i ytterste konsekvens kunne velte familieøkonomien og sette ekteskap på prøve.

Enerettsmodell og overgangsordning

Ved innføringen av enerettsmodellen sommeren 2007 forsvant både automatene og spilleproblemene de førte med seg. Forsvant gjorde også inntektene til frivilligheten, men som plaster på såret ble frivillige lag og organisasjoner tilbudt kompensasjon i form av tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Kompensasjonen skulle være en midlertidig overgangsordning, slik at klubber og lag fikk tid til å omstille seg til hverdag uten automatinntekter.

Overgangsordningen har nå hatt sitt «10-års jubileum», og mange har nok bevisst eller ubevisst oppfattet tilskuddsordningen mer som permanent enn midlertidig. Der hvor frivillige klubber og lag tidligere hadde vent seg til årlige inntekter fra automater, har de nå vent seg til årlige inntekter fra tilskuddsordningen.

Tilskudd i ny drakt

Etter ny forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, skal 18 prosent av Norsk Tippings samlede spilleoverskudd tildeles større landsdekkende organisasjoner.

Tilskuddet, som midlertidig skulle gi organisasjoner og foreninger økonomisk kompensasjon for tapte automatinntekter, skal gjennom en ny permanent ordning fra 2019 legges om for å bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø og dyrevern.

Kompensasjon for bortfall av automatinntekter eksisterer altså ikke lenger. Forhåpentligvis har du en «plan B» i budsjettet for 2019.