Nærings- og fiskeridepartementet sendte i januar ut et forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven.  Vi har gitt våre innspill for stiftelser.

Foretaksnavneloven gjelder virksomheter som registreres i Foretaksregisteret.

I dagens foretaksnavnelov er det for aksjeselskap slik at navnet skal inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS, for samvirkeforetak skal navnet inneholde ordet samvirkeforetak eller forkortelsen SA, osv. Det er ikke tilsvarende regler for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), og heller ikke regler for hvor i navnet organisasjonsformen skal framkomme. Alle navn skrives også med store bokstaver.

Foretaksnavn for næringsdrivende stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller ordene selveiende institusjon.

Det viktigste i forslaget er at foretaksnavnet til norskregistrerte utenlandske foretak skal inneholde ordene «norskregistrert utenlandsk foretak» eller forkortelsen NUF, at Enhetsregisteret og Foretaksregisteret går over til å registrere foretaksnavnet ved bruk av både små og store bokstaver i samsvar med hva foretaket selv ønsker, og at foretaksbetegnelsen skal angis til slutt i foretaksnavnet. Vi har gitt vårt svar i høringsrunden. Lotteri- og stiftelsestilsynet er enig i forslaget til foretaksnavn for NUF.

En naturlig forkortelse er STI

Vi har et alternativt innspill til forslaget om flytting av organisasjonsform til slutt i foretaksnavnet. For stiftelser registrert i Foretaksregisteret har 68 % ordet stiftelse i starten av navnet, og for 6 % inngår ordet stiftelse i en ordkombinasjon. Eksempler er boligstiftelse og sparebankstiftelse. Vårt forslag til avhjelping er at også for stiftelser får organisasjonsformen i navnet en forkortelse. Vi tror at dette er mindre inngripende enn at ordet stiftelse blir flyttet til slutt i foretaksnavnet – og det blir mindre etterarbeid i form av vedtektsendringer.

En naturlig forkortelse er STI. Og noen stiftelser har faktisk allerede tatt forkortelsen i bruk. ANKER STI (STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL) og DOXA STI, har, om forslaget går igjennom, vært forut for sin tid.

Foretaksnavneloven gjelder næringsdrivende stiftelser, ikke alminnelige. Men om jeg kunne tenke høyt også om alminnelige stiftelser, vill forkortelsen STI satt inn i slutten av navnet entydig presisere at her er det en virksomhet som har organisasjonsformen stiftelse.

I dag er det knappe 1000 stiftelser som ikke har ordet stiftelse i navnet, og heller ikke ordene legat eller fond, som i dagligtale gjerne brukes om stiftelser. Grovt oppsummert bruker 3000 ordet stiftelse/stifting, knappe 1000 fond og knappe 1500 legat. Og så er det kombinasjoner av disse.

Om organisasjonsformen blir presisert med forkortelsen STI har det en tilleggsvirkning. I Norge er ikke ordet stiftelse et beskyttet begrep. Dette har vi tatt opp i høringen til ny stiftelseslov. Den svenske stiftelsesloven setter andre krav:

6§  En stiftelse ska ha ett namnNamnet ska innehålla ordet stiftelse. Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord.

I dag er det norskregistrerte virksomheter, de aller fleste er norskregistrerte utenlandske foretak, som har ordet «stiftelse» i seg. Med en forkortelse av organisasjonsformen i navnet blir det lett å se hvilke virksomheter som er underlagt norsk stiftelseslovgivning, og hvilke som ikke er det.