Dette er et lotteri med årlig omsetning fra 200 tusen kroner til 100 millioner kroner, og som har fått tillatelse etter §6 i Lotteriforskriften .

Tillatelse

Godkjente lag og organisasjoner kan søke om tillatelse til å arrangere lotterier med trekning før eller etter salg av lodder. Flere organisasjoner kan arrangere og dele overskuddspotten fra et lotteri. Organisasjonene sender da søknad samlet, men med eget skjema for hver organisasjon.

Gebyr

  • Gebyr per trekning er 300 kroner.
  • For lotterier uten bruk av skrapelodd er det et gebyr på 3000 kroner pr. tillatelse/organisasjon.
  • For lotterier med bruk av skrapelodd er gebyret 6000 kroner pr. tillatelse/organisasjon.

Ulike former

Det er tre ulike lotteriformer som kan få tillatelse:

  • Tradisjonelle lotterier med trekning før loddsalget.
  • Tradisjonelle lotterier med trekning etter loddsalget
  • Kombinasjoner av disse to lotteriformene.

Hvis lotteriet avviker fra disse tre formene, må dere beskrive lotterikonseptet og spillereglene nærmere i eget vedlegg til søknaden.

Gevinstsikkerhet – ny praksis fra 2016

Etter forskrift til lov om lotterier m.v. § 6 første ledd nr. 6 skal Lotteritilsynet godkjenne at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for gevinstene i lotteriet før loddsalget kan starte. Fram til nå har Lotteritilsynets praksis vært å akseptere sikkerhet tilsvarende innkjøpskostnad på gevinstene. For lotteri med oppstart av loddsalg etter 1. januar 2016 vil Lotteritilsynet kreve sikkerhet som dekker hele gevinstverdien.

Gjennomføring

Det er den godkjente organisasjonen som er ansvarlig for søknaden og for gjennomføringen av lotteriet. Hvis organisasjonen bruker medhjelper mot betaling til hele eller deler av gjennomføringen, kan dere legge ved fullmakt fra organisasjonen om dette. Det skal gå fram av fullmakten hva den omfatter.  Organisasjonen med lotteritillatelse er like fullt ansvarlig for lotteriet og rapporteringen i etterkant.

Rapportering

Dere må rapportere inn lotteriet på fastsatt skjema til Lotteritilsynet innen fire måneder etter at lotteriet er avsluttet.

Du kan søke om og rapportere store lotterier via ALTINN:

Du finner også PDF-skjema for søknad og rapportering av store lotterier ved å gå til søknads- og rapportskjemaer.

Har du spørsmål?  Ta kontakt.