Lotteritilsynet advarer Norges sjakkforbund mot å inngå samarbeidsavtale med pengespillaktøren Kindred. Norges sjakkforbund bør vurdere konsekvensene ved å inngå en slik avtale nøye. Å fronte et samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryter norsk lov kan potensielt medføre brudd på pengespillregelverket.

Lotteritilsynet har via media blitt gjort oppmerksom på at Norges sjakkforbund vurderer å inngå en samarbeidsavtale med Kindred (London) Ltd. Samarbeidsavtalen kan være lovlig, men Lotteritilsynet ser behovet for å på eget initiativ kommentere enkelte aspekter ved avtalen. Lotteritilsynet har i dag sendt brev til Norges sjakkforbund der vi redegjør for gjeldende regelverk på området.

Har ikke tillatelse 

Det følger av norsk lov at det er forbudt å tilby pengespill på det norske markedet uten å ha tillatelse fra norske myndigheter, og at det er forbudt å markedsføre eller formidle pengespill som ikke har slik tillatelse. Kindreds datterselskap Trannel tilbyr pengespill i Norge gjennom blant annet spillsidene Unibet og Mariacasino. Kindred er en ulovlig aktør i det norske pengespillmarkedet fordi de ikke har tillatelse til å arrangere pengespill her til lands.

Dette har Kindred og deres datterselskap bestridt i ulike rettslige disputter med norske myndigheter. Det er viktig at Norges sjakkforbund kjenner til at både Lotteritilsynet og klageinstansene i flere saker har slått fast at pengespillaktivitet som er tilpasset og tilrettelagt for spillere i Norge omfattes av norsk lov når tilbudet er rettet mot Norge. Dette gjelder selv om tilbudet også er tilrettelagt for spillere i andre land. Den norske pengespillreguleringen har blitt vurdert og funnet i orden av en rekke domstoler, inkludert EFTA-domstolen, Oslo tingrett og Høyesterett. Da hjelper det ikke at Kindred eller Kindreds datterselskaper har lisens fra andre lands myndigheter til å tilby pengespill, for disse vil jo bare gjelde der de er gitt. Det har ikke skjedd endringer som skulle tilsi at domstolene ville komme til en annen konklusjon i dag.

Trosser norsk forbud

Kindred trosser det norske forbudet, og tilbyr likevel pengespill på Internett i Norge. Dette er mulig fordi norske politikere så langt ikke har innført blokkering av ulovlige spill. Kindreds spill er klart rettet mot Norge fordi

  • Kindred (eller datterselskap) tillater at nordmenn spiller hos dem, og går aktivt ut og rekrutterer norske spillere,
  • Kindred (eller datterselskap) driver utstrakt markedsføringsaktivitet i Norge, både på tv, norske nettaviser, sosiale medier, norske pressemeldingstjenester, og gjennom bruk av norske ambassadører og «oddseksperter»,
  • Kindred (eller datterselskap) omgår det norske forbudet mot betalingsformidling
  • Kindred (eller datterselskap) har norskspråklige spillsider/bruker norske flagg etc. og tilbyr norskspråklig kundestøtte.

Lotteritilsynet traff 18. mars 2019 vedtak med pålegg om stans av ulovlig spilltilbud overfor Trannel International ltd, som er Kindreds datterselskap. Vedtaket er påklaget. Kindreds datterselskap har også saksøkt staten ved Kulturdepartementet i en annen rettslig tvist. Saken er berammet for Oslo tingrett 23.-25. oktober 2019. 

Om utkastet til samarbeidsavtale

Norges sjakkforbund opplyser på nettsidene sine at utkastet ikke er endelig. De viser også til at det er gjort flere juridiske vurderinger av avtalen, men at disse ikke er offentlige.

Lotteritilsynet har lest utkastet til avtale, og merker seg at det blir hevdet at «samarbeidsavtalen er lovlig». Lotteritilsynet kan ikke se at dette uten videre kan slås fast. Etter vår vurdering vil dette avhenge av hvordan Norges sjakkforbund og Kindred gjennomfører de aktivitetene som avtalen legger opp til.

Det følger av utkast til samarbeidsavtale at Norges sjakkforbund ikke skal være en reklamekanal for Kindred eller noen av selskapets merkevarer. Norges sjakkforbund skal ikke profilere logoer eller produkter fra Kindred, men Norges sjakkforbund bør kjenne til at enhver aktivitet som er iverksatt for å fremme omsetningen av Kindred eller noen av selskapets merkevarer vil være lovstridig markedsføring. Det er altså ikke bare bruk av logo og produkter som partene må unngå.

Gråsone

Ytringsfriheten gjelder selvsagt, men beskyttelsesvernet er lavt for kommersielle ytringer. Ved å inngå en avtale med Kindred, stiller Norges sjakkforbund seg i en situasjon der forbundet kontinuerlig vil operere i en gråsone mellom ytringsfrihet og ulovlig markedsføring. Slik avtalen står per dags dato, er det umulig å på forhånd vurdere hvilke aktiviteter som vil utgjøre brudd på markedsføringsforbudet. Dette kommer helt an på hvordan aktiviteten blir gjennomført i praksis.

Selv om samarbeidsavtalen i seg selv kan være lovlig, vil Lotteritilsynet likevel oppfordre Norges sjakkforbund til nøye å vurdere konsekvensene ved å inngå en slik avtale, både ved å sette seg i en situasjon som potensielt kan medføre fare for brudd på pengespillregelverket, og ved å offentlig fronte et samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryter norsk lov.

Lotteritilsynet inviterer Norges sjakkforbund til å ta kontakt med de eventuelle spørsmål dere måtte ha.

Les hele brevet her.