Regjeringen foreslår å endre stiftelsesloven og åpne for å oppheve kommunale boligstiftelser. Lovforslaget er sendt på høring.

Det er ca. 120 stiftelser opprettet helt eller delvis av kommunene, som har til formål å skaffe boliger til vanskeligstilte personer på boligmarkedet. De fleste ble etablert på 1980- og 90-tallet, da staten gav økonomiske insentiv til å skille ut dette arbeidet i stiftelser.

Lovforslaget gjelder stiftelser opprettet av kommunene med formål å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det er foreslått at kommunestyrene kan vedta å oppheve stiftelsene og overføre eiendelene og forpliktelsene til kommunene. Formålet med lovendringen er å styrke kommunene sitt boligsosiale arbeid.

I høringsnotatet ber departementet om at de kommunene som har opprettet boligstiftelser vurderer formålet og gir tilbakemelding på om de omfattes av lovforslaget.

Etter forslaget skal melding om oppheving sendes til Stiftelsestilsynet.

Les hele pressemeldingen fra for Nærings- og fiskeridepartementet.

Her kan du lese høringsnotatet og sende inn høringssvar.

Høringsfristen er 2. oktober 2020.