Lotteri- og stiftelsestilsynet har levert høringsuttalelse til ny pengespillov.

Kulturdepartementet sendte ny pengespillov på høring i juni. Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i en ny lov. Dagens tre lover er lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven.

Lotteritilsynet mener at forslaget til ny felles pengespillov vil legge til rette for en mer helskaplig regulering av den norske pengespillmarkedet, og at dette vil sikre ansvarlige pengespill.

Vi er særlig positive til at:

  • Lovforslaget tydeliggjør at hovedformålet med loven er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, samt å sikre at slike spill skjer på en ansvarlig måte.
  • Den norske reguleringen blir styrket gjennom nye virkemiddel som vil gi bedre kontroll med pengespillmarkedet og sikre et mer ansvarlig pengespilltilbud i Norge.
  • Hovedprinsippet om at inntekter fra pengespill skal gå til ikke- fortenestebaserte formål blir videreført
  • Ansvaret for pengespillpolitikken blir samlet under Kulturdepartementet, tilsyns og forvaltingsrollen til Lotteritilsynet blir styrket, og klagebehandlingen blir samlet i et klageorgan, Lotterinemnda.

Les hele høringsuttalelsen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.