Borgarting lagmannsrett har konkludert med at WorldVentures drev et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem i Norge. Lagmannsretten har derfor i dom av 5. mars 2018 forkastet anken fra WorldVentures.

Stadfester frikjenning

I april 2014 vedtok Lotteritilsynet at alt salg av medlemskap, og av produktet DreamTrips, måtte stoppe fordi driften var i strid med lotteriloven § 16 som forbyr ulovlige pyramider. Dette fordi inntektene til WorldVentures i overveiende grad stammet fra verving av deltakere i omsetningssystemet og ikke fra forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

WorldVentures mente vedtaket var ugyldig og klaget til Lotterinemnda, men fikk ikke medhold i klagen. WorldVentures saksøkte så staten fordi de mente vedtaket til Lotterinemnda var ugyldig.

Oslo tingrett frikjente staten i dom av 27. september 2016 i søksmålet fra WorldVentures.
Det er anken på denne dommen som nå er forkastet av lagmannsretten.

Ankefristen for dommen i lagmannsretten er en måned med tillegg for påske.

Les hele dommen fra Borgarting lagmannsrett.