Kulturdepartementet har sendt forslag til ny lov om pengespill på høring.

Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i én ny lov. Dagens tre lover er lotteriloven, lov om pengespill og totalisatorloven.

Kulturdepartementet trekker fram disse hovedpunktene i lovforslaget:

  • Ansvar for alt pengespillregelverk, inkludert regulering av hestespill, samles under Kulturdepartementet.
  • Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får enerett til å tilby pengespill som krever særlig offentlig kontroll. Enerettsaktørene underlegges streng statlig kontroll, bl.a. gjennom at staten skal utpeke styremedlemmer og ha instruksjonsadgang.
  • Forbudet mot at utenlandske pengespillselskap kan tilby eller markedsføre pengespill rettet mot det norske markedet videreføres.
  • Markedsføring for lovlige pengespill skal ikke være for omfattende, og ikke rettes mot barn eller direkte mot dem som har reservert seg mot dette.
  • Det legges et større ansvar på de som skal tilby pengespill. Disse må gjøre risikovurderinger og etablere nødvendige tiltak for å sikre at pengespillene er ansvarlige og ikke legger til rette for kriminell virksomhet.
  • Forslaget styrker Lotteritilsynets virkemidler for å sikre at pengespill skjer i lovlige former. Lotteritilsynet skal også kunne pålegge internettilbydere å opprette varslingsmelding på en internettside for å informere om at et pengespilltilbud som rettes mot det norske markedet foregår uten tillatelse i Norge, såkalt DNS-varsling.
  • Høringsnotatet vurderer når pengespill-lignende elementer i dataspill, f.eks. lootbokser, bør anses for å falle inn under pengespillovens omfang. Det foreslås en høy terskel for dette, da loven skal regulere pengespill og ikke andre typer spill.

Les mer på Kulturdepartementet sine nettsider.