Høyesteretts ankeutval finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til å fremme saken for Høyesterett. Borgarting lagmannsrett sin dom av 5. mars 2018 er nå rettskraftig.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å fremme saken for høyesterett.

I april 2014 vedtok Lotteritilsynet at salg av medlemskap, og av produktet Dream Tips, måtte stoppe fordi driften var i strid med lotteriloven § 16 som forbyr ulovlige pyramider. Dette fordi inntektene til WorldVentures i overveiende grad stammet fra verving av deltakere i omsettningssystemet og ikke fra forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

WorldVentures mente vedtaket var ugyldig og klaget til Lotterinemnda, men fikk ikke medhold i klagen. WorldVentures saksøkte deretter staten fordi de mente vedtaket i Lotterinemnda var ugyldig.

Oslo Tingrett frikjente staten ved Kulturdepartementet i dom av 27. september 2016 i søksmålet fra World Ventures. WorldVentures anket saken til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett forkastet anken i dom av 5. mars 2018 og konkluderte med at WorldVentures drev et ulovlig pyramidelignende omsettingssystem i Norge. WorldVentures anket deretter saken  til Høyesteretts ankeutvalg.

Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med at det ikke er grunn til å fremme saken for Høyesterett, så dommen i Borgarting lagmannsrett er nå rettskraftig.