Stiftelsen har ikke hatt god nok styring og kontroll med at pengene de samler inn går til formålet, og private givere har ikke fått god nok informasjon om hva de gir penger til. Det viser Stiftelsestilsynet sitt tilsyn med Misjonen Jesus Leger.

Stiftelsestilsynet åpnet tilsynssak med Misjonen Jesus Leger etter flere saker i VG, som gav grunnlag for å undersøke om det var forhold i stiftelsen som ikke var i samsvar med stiftelsesloven.

– Vi har sett på styret sine prosesser. Både når det gjelder hva de formidler til giverne når de samler inn penger, styret sine vurderinger og hvordan de sikrer at pengene går dit de skal, til formålet. Vi har funnet flere kritikkverdige forhold som styret nå rydder opp i, sier May Helen Vik, jurist og områdeansvarlig i Stiftelsestilsynet.

– Kan ha skadet omdømmet

Misjonen Jesus Leger har gitt penger til prosjekt i India og Canada, via samarbeidsaktører i disse landene. I årene 2014-2016 gav stiftelsen støtte til bygging av barnehjem i India. Men den største mottakeren av pengestøtte fra stiftelsen er organisasjonen Jesus Heals Ministries Society i Canada.

Hovedinntekten til stiftelsen er penger fra private givere.

– Styret har ikke vært bevisste nok på at informasjonen de gir til givere skal samsvare med det pengene går til. I noen tilfeller har de gitt pengegivere et feilaktig inntrykk. Dette kan skade tilliten og omdømmet til stiftelsen, og det kan igjen gå utover formålet.

Tidligere handlet dette om informasjonen om støtte til barnehjemsbarn i India. Denne informasjonen har styret rettet opp.

– I dag ser vi at formidlingen om stiftelsen sine misjonsaktiviteter i Canada kan gi inntrykk av at pengene folk gir hovedsakelig går til direkte støtte til indianere og rusarbeid. I realiteten går mest av pengene til organisasjonen Jesus Heals Ministries Society.

Flere roller

Svein Magne Pedersen, som er både oppretter og styreleder i Misjonen Jesus Leger, har tette bånd til Jesus Heals Ministries Society. Der er han styreleder, og familiemedlemmer arbeider som misjonærer. Formålet til Jesus Heals Ministries Society er misjonering og evangelisering. Det er det samme formålet som Misjonen Jesus Leger har.

Stiftelser har verken eiere eller medlemmer, og det er styret som er det øverste organet. Det at en person har flere sentrale posisjoner gir generelt en risiko for stiftelsens selvstendighet og uavhengighet.  Det stiller store krav til prosessene i styret. Styremedlemmene skal sette stiftelsen sine interesser først.

– Når man sitter på «begge sider av bordet» vil det i praksis være risiko for at det skjer ulovlige utdelinger som følge av inhabilitet. Her ligger det et ekstra ansvar på styret i å sikre at prosessene er forsvarlige, og at omverdenen kan ha tillit til avgjørelsene styret tar.

Ikke god nok kontroll

Å gi penger via samarbeidsaktører eller prosjekt, spesielt i andre land, setter generelt også større krav til styret. De må se til og følge opp at pengene stiftelsen deler ut til samarbeidsaktørene faktisk går til formålet.

– Vi har stilt spørsmål ved om styret gjorde gode nok undersøkinger og vurderinger i forkant og særlig underveis i samband med prosjekt i India. De har ikke hatt gode nok rutiner for oppfølging av prosjektene stiftelsen har delt ut penger til. Siden stiftelsen fremdeles har samarbeidsaktører i India og andre land er dette fortsatt aktuelt, og vi har bedt styret få på plass en oppfølging som er forsvarlig.

Stiftelsen sitt formål er å drive misjonering og evangelisering.

– Dette er et vidt formål. Ut fra dokumentasjonen styret har lagt fram i tilsynet går det ikke frem at stiftelsen har gitt penger til aktiviteter og prosjekter utenfor formålet, selv som styret sine prosesser har vært for dårlige i flere tilfeller.

Styret rydder opp

Styret i stiftelsen har retta opp i flere av forholda Stiftelsestilsynet har pekt på underveis i tilsynet.

– Ser vi tilbake i tid er det flere kritikkverdige forhold som ikke har vært i tråd med stiftelsesloven, og dette er alvorlig. Styret har ryddet opp i mye av det vi har pekt på, og er i gang med å få på plass det som står igjen. Vi har bedt dem sende oss dokumentasjon på at de har fått på plass gode nok rutiner, som sikrer at stiftelsen blir forsvarlig drevet.

 

Les hele tilsynsrapporten her.