Stiftelsestilsynet åpner tilsyn med stiftelsen Misjonen Jesus Leger. Tema for tilsynet er om styret sikrer at utdelinger er i samsvar med formålet, og forvalter stiftelsen forsvarlig.

Vi ber i tilsynet om at styret i Misjonen Jesus Leger gir en oversikt over aktører og aktiviteter stiftelsen har delt ut midler til de siste årene, og hvordan styret sikrer at midlene blir benyttet i samsvar med det opplyste og vedtektsfestede formålet.

Videre må styret gjøre rede for og dokumentere at stiftelsens forvaltning er forsvarlig, inkludert kontroll over rekneskap og formue.

Bakgrunnen for tilsynet er forhold som er kommer frem i medieoppslag, og som kan gi risiko for brudd på stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Stiftelsen får store deler av inntektene sine fra private givere og realiserer formålet delvis via samarbeidsaktører i utanlandet. Styret må i slike tilfeller ha på plass de kontrollmekanismene som er nødvendige for å sikre samsvar med kravene i stiftelsesloven.

Etter stiftelsesloven er det styret som er øverste organ og ansvarlig for forsvarlig forvaltning av stiftelsen, og at stiftelsens formål blir ivaretatt. Ansvaret innebærer at styret i tillegg til å utøve forsvarlige vurderinger og beslslutninger også må ha på plass egnet kontroll og tilsyn for stiftelsens midler. Dette ansvaret er løpende.

Styret har fått frist til 10. desember med å gi tilbakemelding til Stiftelsestilsynet.

Brev om melding om tilsyn – Stiftelsen Misjonen Jesus Leger leser du her.