På grunn av koronasituasjonen opplever enkelte stiftelser at nyvalg av styremedlemmer ikke lar seg gjennomføre til vanlig tid.

Dette medfører at ved utløpet av tjenesteperioden til sittende styremedlemmer, er de som skal tre inn i styrevervet ikke valgt/oppnevnt.

Hvordan dette skal håndteres er regulert i stiftelsesloven § 28 første ledd:

Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

Dette innebærer at et styremedlem har plikt til å sitte utover den ordinære tjenestetiden sin og frem til nytt styremedlem er valgt i henneseller hans sted. I denne perioden er rettene og pliktene til styremedlemmene de samme som i den ordinære tjenestetiden.