Stiftelsestilsynet har ikke avdekket forhold som tyder på brudd på forsvarlig forvaltning etter stiftelseslovens regler.

Tilsynet vurderer at styrets forvaltning av formuen og realisering av formålet har vært forsvarlig og er i samsvar med stiftelseslovens krav.

Hvordan en stiftelse skal forvaltes ligg til styrets vurdering og skjønn, så sant dette er forsvarlig etter stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Hovudkonklusjonen i tilsynsrapporten med Stiftelsen Bergensklinikkene er at det ikke er avdekket brudd på stiftelseslovens krav om forsvarlig forvaltning.

Vi presiserer at Stiftelsestilsynets tilsyn gjelder krav og vilkår etter stiftelsesloven. Flere andre forhold i saken er regulert av andre lover under tilsyn av Arbeidstilsynet og Fylkesmannen.

-Vi har avdekket noen forhold som utgjør avvik på stiftelseslovens saksbehandlingsregler og stiftelsens vedtekter. Dette gjelder at styret i enkelte tilfeller har kalt inn til ekstraordinære styremøter og gjennomført årsmøte i strid med vedtektene og interne rutiner. Dette er kritikkverdig, men ikke nok til å ha fått konsekvenser for hovedinnholdet av styrets forvaltning, sier avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl.

-Gjennomføring av flere omfattende omstillingsprosessar det siste året har satt stiftelsen i en utfordrende situasjon over lengre tid. Dette har stilt store krav til styrets planlegging, oppfølging og kommunikasjon. I perioder har styret hatt utfordringar med å håndtere og følge opp prosessene på en måte som har sikret tillit og omdømme både internt og eksternt, sier Longvastøl.

Stiftelsestilsynet ber styret i Stiftelsen Bergensklinikkene om å evaluere egne rutiner, slik at de er i samsvar med vilkårene i loven og egne vedtekter. Vi ber også om at rutiner for planlegging og kommunikasjon er forsvarlige og blir etterlevd i framtidige prosesser.

Hele tilsynsrapporten leser du her.