Stortinget vedtok 24. april 2020 flere endringer i lotteriloven. Lovendringen gir Lotteritilsynet mer effektive verktøy til å undersøke og stoppe ulovlige pyramidespill. Lovendringen vil tre i kraft fra 1. juli 2020.

Bakgrunnen for lovendringen er EUs nye forordning om forbrukervern-samarbeid mellom myndigheter i EU/EØS. I tillegg kommer CPC-forordning (EU 2017/2394), som trådte i kraft 17. januar 2020.

Den nye forordningen skal sikre god og effektiv håndheving av felles-europeiske forbrukervernregler på tvers av landegrensene.

Brett samarbeid internasjonalt

Dei nye reglene gir Lotteritilsynet utvidet myndighet til å undersøke og stanse ulovlig pyramidevirksomhet. Dagens samarbeidsregler mellom tilsynene i EU/EØS blir videreført, men med økte forpliktelser.

– Lotteritilsynet kan reagere raskere og mer effektivt ved brudd på pyramideregelen. Lotteritilsynet kan også varsle andre tilsyn i Europa, dele informasjon og få bistand til å stoppe ulovlige pyramidespill som opererer innenfor EU/EØS-landene, sier seniorrådgiver og jurist i Lotteritilsynet, Monica Alisøy Kjelsnes.

Selv om Lotteritilsynet nå får fleire verktøy til å stoppe ulovlige pyramidespill har ikke tilsynet mulighet til å vurdere alle selskap tilsynet blir kontaktet om.

– Derfor vil vi fortsatt advare mot all virksomhet som ligner på pyramidespill. Det er knyttet stor risiko til å delta i pyramidelignende virksomet, og vi oppfordrer alle om å holde seg unna, sier Kjelsnes.

Forbrukertilsynet, Medietilsynet og seks andre offentlige myndigheter får også langt på vei de samme virkemidlene som Lotteritilsynet innen sine respektive ansvarsområder for å kunne reagere mot lovbrudd som rammer forbrukerinteresser.

Oversikt over de viktigste endringene

De nye reglene gir Lotteritilsynet myndighet til å kreve opplysninger fra flere i tilsynet med ulovlige pyramidespill. Lotteritilsynet kan innhente opplysninger fra banker og andre private virksomheter og offentlige myndigheter som Forbrukertilsynet og Skatteetaten.

Lotteritilsynet kan også gjennomføre testkjøp med skjult identitet for å avdekke brudd på pyramideregelen.

Lotteritilsynet vil også kunne fatte midlertidige vedtak om stans av pyramidevirksomheten i påvente av opplysninger dersom det er rimelig grunn til å tro at det er brudd på pyramideregelen.

Videre kan domstolen etter krav fra Lotteritilsynet, pålegge internettleverandører eller andre tredjeparter å fjerne, eller stenge digitalt, nettinnhold til ulovlige pyramideselskap.

Les mer om endringene i lovverket for å stoppe ulovlig pyramidevirksomhet.