I arbeidet med mange av oppgavene som Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for behandler vi opplysninger om enkeltpersoner (personopplysninger). Med personopplysninger menes enhver opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Lotteri- og stiftelsestilsynet samler inn og bruker personopplysninger om deg som bruker.

Personvernerklæringen inneholder informasjon du i henhold til personopplysningsloven har krav på når det samles inn personopplysninger. Erklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn personopplysninger, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysningene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger behandles på en forsvarlig og sikker måte. Vi behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven og annet relevant regelverk.

Behandlingsansvarlig

Lotteri- og stiftelsestilsynet, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, og er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personopplysningsregelverk.

Behandling av personopplysninger

Når du eksempelvis tipser oss via vår nettside, abonnerer på vårt nyhetsbrev, søker om momskompensasjon på vegne av en frivillig organisasjon, søker om vedtektsendring på vegne av en stiftelse eller er i kontakt med oss på andre måter, mottar vi ulike typer av personopplysninger fra deg. Du kan lese mer om dette videre i personvernerklæringen. I noen tilfeller innhenter vi personopplysninger fra tredjeparter. Dersom vi har lovhjemmel for innhenting av opplysninger fra tredjeparter vil vi ikke informere deg om innsamlingen. Foreligger ikke lovhjemmel vil du motta informasjon om at vi innhenter opplysninger fra tredjeparter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har ulike grunnlag for å behandle dine personopplysninger, eksempelvis lovhjemmel eller samtykke. Dette kan du lese mer om i overskriften “Nærmere behandling av personopplysninger for ulike formål” lenger nede i teksten.

Vi kan bare utlevere dine personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag for dette etter personopplysningsloven. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er pålagt å gjøre vår offentlige postjournal tilgjengelig for allmennheten på internett. Journalen er et register over alle inngående og utgående saksdokumenter, og gjøres tilgjengelig i eInnsyn, som er en felles portal for statlige etater. Opplysninger i dokumenter vi får fra deg og registrerer i arkivet vårt, er offentlige, med mindre vi har hjemmel i lov for at opplysningene kan unntas offentlighet. Dette innebærer at media, næringsdrivende eller andre kan be om innsyn og få utlevert tips, søknader, klager, e-post eller andre dokumenter du har sendt til oss. Innsyn gis da i henhold til, og med de unntak som følger av, reglene i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Opplysninger, herunder personopplysninger, som er underlagt taushetsplikt i eller i medhold av lov er unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven.

Formål med behandlingen

Vår innsamling og bruk av dine personopplysninger kan ha ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Generelt gjelder at Lotteri- og stiftelsestilsynet bare kan behandle personopplysninger der det finnes et berettiget og uttrykkelig angitt formål som er saklig begrunnet i virksomheten.

Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler i hovedsak personopplysninger for saksbehandlingsformål, herunder drift av registre (stiftelsesregisteret, lotteriregisteret og anleggsregisteret) og behandling av ulike søknader, og som ledd i vårt tilsynsarbeid. Videre behandler vi personopplysninger når publikum sender oss spørsmål eller tipser oss, for å sende ut nyhetsbrev, for å administrere deltakelse på konferanser og når vi rekrutterer til nye stillinger. Ut over dette behandles personopplysninger for å ivareta de oppgaver som i eller i medhold av lov er lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Nærmere om behandling av personopplysninger til ulike formål

Som del i arbeidet med å utvikle et brukervennlig nettsted, samler Lotteri- og stiftelsestilsynet opplysninger om bruken av våre nettsider. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre nettsidene og det redaksjonelle innholdet.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove. Disse verktøyene bruker informasjonskapsler (cookies), som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse informasjonskapslene brukes til å generere statistikk og til å støtte deg som bruker, eksempelvis kan de bidra til at sider vises raskere. Statistikken som genereres gir oss blant annet svar på hvor mange som besøker nettsiden vår, hvor lenge besøket varer samt hvilke nettlesere som benyttes.

Lotteri- og stiftelsestilsynet bruker Google Analytics sin sporingskode, som anonymiserer din IP-adresse før informasjonen lagres. Vi kan derfor ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, og du kan ikke identifiseres.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at det lagres informasjonskapsler i nettleseren din. De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at disse ikke aksepteres. Du kan også slette informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve redusert funksjonalitet dersom du velger å ikke akseptere informasjonskapsler.

På de fleste sider på vårt nettsted vil du finne en funksjon kalt «Fant du det du lette etter?» som kan brukes til å gi tilbakemelding på nettsiden. Tilbakemeldingene brukes til å forbedre innholdet på nettsiden. Vi kan ikke spore hvem som har gitt oss tilbakemeldinger.

Du kan abonnere på nyhetsbrev via våre nettsider ved å legge igjen din e-postadresse. Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi e-postadresse for å abonnere på nyhetsbrev. Behandlingen av personopplysninger skjer med hjemmel i det samtykket du gir når du tegner abonnement på vårt nyhetsbrev. E-postadressen benyttes kun til å sende nyhetsbrev og mottak av nyhetsbrev kan stoppes når du ønsker. Din e-postadresse slettes da fra vår database.

Du kan abonnere på nye innlegg i vår fagblogg ved å legge igjen din e-postadresse på våre nettsider. Det er frivillig for besøkende på nettsiden å oppgi e-postadresse for å abonnere på fagbloggen. E-postadressen benyttes kun til å sende varsel om nye innlegg i fagbloggen og varsler kan stoppes ved ønske. Din e-postadresse slettes da fra vår database.  Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Lotteri- og stiftelsestilsynet bruker Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, YouTube og Instagram i vårt kommunikasjonsarbeid. Gjennom disse kanalene formidles aktuelle saker om vår virksomhet, faglige oppdateringer, ledige stillinger, arrangementer, pressfoto, publikasjoner og informasjonsfilmer. Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for personopplysninger vi selv publiserer i sosiale medier. Utgangspunktet er at vi ikke publiserer personopplysninger i sosiale medier, med unntak for opplysninger om ansatte i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Vi bruker også delingsknapper til Facebook, Twitter og LinkedIn på våre nettsider for at våre brukere enkelt kan dele vårt innhold i sosiale medier. Vi henviser til de respektive tjenesteleverandørers retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Via vår nettside kan du tipse oss om forhold vedrørende stiftelser, ulovlig lotteri/pengespill/poker, ulovlig markedsføring av lotteri/pengespill, ulovlig betalingsformidling, pyramidespill, Norsk Tipping/Norsk Rikstoto, bingospill, lotteri, kampfiksing, grasrotandelen, momskompensasjon, tilskudd fra Norsk Tipping og øvrige tema. Tipsene vi får inn vil, sammen med annen informasjon vi har, danne et viktig grunnlag for arbeidet vårt.

Alle tips vi får inn blir vurdert. Om vi skal sette i verk videre undersøkelser beror på en sammensatt risiko- og vesentlighetsvurdering. Du velger selv om du vil tipse oss anonymt eller med fullt navn. Dersom du velger å oppgi din kontaktinformasjon gir du oss anledning til å ta kontakt med deg dersom vi ønsker mer informasjon.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med tips, både opplysninger om tipser og om den eller de enkeltpersoner det eventuelt måtte tipses om, skjer dette som ledd i å utøve den myndighet og de oppgaver som er lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet i eller i medhold av lov. De aktuelle personopplysningene brukes kun i vurderingen og oppfølgningen av det konkrete tipset.

Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler personopplysninger i en rekke ulike sammenhenger i forbindelse med vår alminnelige saksbehandling. Dette gjelder eksempelvis der vi håndterer og behandler ulike typer av søknader eller som ledd i drift av Stiftelsesregisteret, Lotteriregisteret og Anleggsregisteret. Behandling av personopplysninger skjer da for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver etter blant annet stiftelsesloven, lotteriloven, pengespilloven, offentlighetsloven, arkivloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i vårt arkiv- og saksbehandlingssystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som måtte fremgå av saken. I mange tilfeller vil personopplysningene som behandles være begrenset til opplysninger om en kontaktperson og/eller styremedlemmer i en stiftelse eller i en frivillig organisasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet samler inn dokumentasjon og personopplysninger i forbindelse med våre lovpålagte tilsynsoppgaver. Hvilke personopplysninger som behandles vil variere avhengig av tilsynssaken, men opplysninger som kan forekomme er navn, adresse, fødsels- og personnummer, helseopplysninger, opplysninger om økonomisk situasjon mv. Personopplysningene innhentes blant annet gjennom tips, direkte fra virksomheten eller organisasjonen det føres tilsyn med eller fra personer i eller med tilknytning til disse. Behandlingen av personopplysninger skjer som ledd i Lotteri- og stiftelesestilsynets myndighetsutøvelse, og for å løse de oppgaver som i eller i medhold av lov er lagt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dersom du søker på en ledig stilling i Lotteri- og stiftelsestilsynet via vår nettside, gjøres dette via rekrutteringssystemet Webcrutier og vi får tilgang til din søknadsdokumentasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler disse opplysningene i søknadsprosessen, som ledd i å behandle din søknad etter anmodning fra deg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler personopplysninger i ulike sammenhenger og prosesser som er nært knyttet til vår virksomhet, men som faller utenfor de formål som er nevnt over. Som publikum kan du kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet via kontaktskjema på vår nettside, på telefon, e-post eller pr. post. Behandling av personopplysninger i forbindelse med slike henvendelser skjer med grunnlag i ditt samtykke.

For å stille oss generelle spørsmål via vår nettside må du legge igjen navn og e-post slik at vi kan svare på spørsmålet ditt. Informasjonsarbeid er et ledd i Lotteri- og stiftelsestilsynets myndighetsutøvelse.

Du kan melde deg på konferanser som arrangeres av Lotteri- og stiftelsestilsynet via vår nettside. Vi ber da om navn, navn på arbeidsgiver og e-postadresse. Informasjonen brukes for administrasjon i forbindelse med den aktuelle konferansen. Ditt navn og virksomheten du representerer legges til på en deltakerliste som gjøres tilgjengelig for konferansens øvrige deltakere. Behandlingsgrunnlaget for dette er samtykke.

Lotteri- og stiftelsestilsynet utfører i enkelte sammenhenger spørreundersøkelser. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynets ansvar å administrere dataene vi samler inn, og vi samler inn personopplysninger gjennom ditt samtykke til å delta i undersøkelsen. Personlige opplysninger vil bli anonymisert før resultat og statistikk blir brukt i eventuelle publiseringer.

Informasjonssikkerhet

Når Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler dine personopplysninger skjer dette på en sikker og forsvarlig måte, og slik at personopplysningene vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov begrunnet i et klart formål. Ansatte i Lotteri- og stiftelsestilsynet har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens regler.

Databehandler

Lotteri- og stiftelsestilsynet har inngått databehandleravtaler som regulerer alle personopplysninger som deles med tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Disse tredjepartene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som følger av databehandleravtalen med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Databehandlerne er også forpliktet til å følge de samme nivåene for informasjonssikkerhet som Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og om hvordan vi behandler dem.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og/eller sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller uriktige.

Lotteri- og stiftelsestilsynet sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare dem for å oppfylle det formål de ble innhentet for, eller for å etterleve lovpålagte krav. Lotteri- og stiftelsestilsynet arkiverer informasjon, herunder personopplysninger, som er arkivverdige etter reglene i arkivloven.

Kontakt

Har du spørsmål om Lotteri- og stiftelsestilsynets behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss va følgende e-postadresse: personvernombud@lottstift.no

Merk at det kan klages til Datatilsynet på behandling av personopplysninger i strid med personvernlovgivningen.

Eksterne lenker

Personopplysningsloven.

Personopplysningsforskriften.

Offentlighetsloven.

Forvaltningsloven.

eforvaltningsforskriften.

Arkivloven.

Hvordan klage til datatilsynet?

Informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett.