TilsynTilsynsmetodikk i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Vi har vedtatt en langsiktig strategi for å styrke arbeidet med tilsyn. En viktig del av dette arbeidet er å utvikle en felles måte å gjennomføre tilsyn på, slik at tilsyn skjer på en profesjonell, effektiv og korrekt måte.

Som ledd i dette arbeidet har Lotteri- og stiftelsestilsynet utarbeidet et metodedokument for valg av saker og gjennomføring av tilsyn. I tillegg har vi fastsatt standarder og retningslinjer for tilsynsarbeidet.

Metodedokumentet

Overordnet metodedokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet har en innledende del som presenterer sentrale sider ved tilsyn og begrep knyttet til dette. I tillegg en generell presentasjon av de fasene tilsynsaktiviteten i utgangspunktet skal følge i løpet av året. Deretter følger en gjennomgang av metodene som er spesielle for de ulike fagområdene våre.

All utvelging og kategorisering skal gjøres med utgangspunkt i risiko- og vesentleghetsvurderinger.  På bakgrunn av disse vurderingene blir det utarbeidet en årsplan som er styrende for valget av tilsynssaker.

Standarder for tilsyn

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet  skal sikre kvaliteten i tilsynsarbeidet. Bruken av standardene vil være avhengig av størrelsen, typen, og hvor kompleks tilsynsobjektet er, så vel som mål og omfang av tilsynene som skal gjennomføres.

Retningslinjer for tilsynsarbeidet

Retningslinjene for tilsynsarbeidet bygger på revisjonsstandardene for Lotteri- og stiftelsestilsynet, og viser bl.a. hvordan tilsyn skal planlegges, gjennomføres, rapporteres og følges opp.

Formålet med tilsynsarbeidet i Lotteritilsynet er gjennom kontroll og bruk av reaksjoner å bidra til å sikre at virksomhetene oppfyller krav nedfelt i lover, forskrifter og vilkår gitt i vedtak.

Den overordnede målsettingen for tilsynsarbeidet i Stiftelsestilsynet er å sikre god formålsrealisering i stiftelsene, og at stiftelsene følger stiftelsesloven. Retningslinjer for tilsyn i Stiftelsestilsynet.