Lotteritilsynet advarer mot pyramidespill

Lotteritilsynet får mange tips og spørsmål fra publikum om pyramidespill. Mange som tar kontakt, har fått tilbud om å delta i en virksomhet og lurer på om det er en ulovlig pyramidevirksomhet,  da de ser kjennetegn på dette. Andre som tar kontakt har deltatt og investert store summer i en virksomhet. Så får de ikke pengene de er lovet, og får heller ikke tilbake pengene de har investert.

Bestemmelsen om forbud mot ulovlig pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem finnes i lotteriloven § 16:

Det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til pyramidespillet mv.

Forbudet i første ledd omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Brudd på pyramideregelen er å anse som en grov overtredelse av lotteriloven og kan medføre straff i form av bøter eller fengsel etter lotteriloven § 17.

Test om selskapet er et ulovlig pyramidespill

Du har selv ansvaret om du involverer deg i pyramidevirksomhet

Alle som har planer om å opprette, drive, delta i eller utbre virksomhet som har likhetstrekk med ulovlig pyramidevirksomhet, har et eget ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Ved brudd på regelverket kan du risikere straff. Dette gjelder ikke bare selskapene som står bak virksomheten. Også deltakerne kan straffes for brudd på pyramidebestemmelsen i lotteriloven.

Lotteritilsynet har tilsyn med regelverket knyttet til ulovlig pyramidespill, og kan stoppe slike selskap. Vi har likevel ikke mulighet til å vurdere om alle selskapene vi mottar henvendelser om er ulovlige pyramidespill. Selv om vi ikke har gått inn i en sak, eller reagert mot et selskap, betyr det ikke at vi har godkjent virksomheten eller kan gå god for at dette ikke er en ulovlig pyramidevirksomhet. At vi ikke har vurdert selskapet eller reagert på dette, gir ingen indikasjon på at dette er trygt å satse på eller investere penger i.

Dersom du velger å investere store eller mindre summer i pyramidelignende virksomhet er dette en risiko du selv må ta ansvar for. Vi kan ikke kreve at du får tilbake pengene du har tapt. Vi kan heller ikke reparere ødelagte familierelasjoner eller vennskap som følge av pyramidespill.

Forbudet mot pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem er satt for å beskytte forbrukerne. Pyramidevirksomhet er ingen sunn næringsvirksomhet og tjener ingen legitime formål. Pyramidevirksomhet medfører ofte økonomiske problemer for deltakerne og deres familier. Deltakerne blir ofte lokket med store inntektsmuligheter. Noen bruker sparepengene, tar opp lån eller lignende i håp om stor inntjening, men ender opp med å tape alt de har investert. Ofte skjer rekruttering blant familie og venner og ikke sjeldent er unge mennesker involvert, med de negative sosiale konsekvenser dette kan få.

Lotteritilsynet advarer mot å delta i pyramidelignende virksomhet. Dersom noe virker for godt til å være sant, er det ofte det.

Les også: Vi advarer mot Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback.

Kjennetegn og faresignal i pyramidespill

Noe som kjennetegner ulovlige pyramidspill, er at deltakerne betaler penger til en virksomhet uten å få tilsvarende verdier i retur. Målet er å få mer penger ut av systemet senere. Pengene som betales inn flyttes oppover i pyramiden og de på toppen tjener store penger på innbetalingene fra deltakerne, som taper sine innskudd. Ofte forflytter de som står bak ulovlige pyramideselskap seg fra selskap til selskap. De oppretter nye selskap når de ikke lenger tjener penger i et selskap, eller når det har blitt avdekket at de driver et ulovlig pyramidespill.

Spørsmål du bør stille deg selv før du velger å delta i noe som ligner på et pyramidespill. Vær skeptisk dersom svaret på et eller flere av disse spørsmålene er ja:

 • Har virksomheten inntekter fra verving av deltakere og er det grunn til å tro at inntektene i hovedsak kommer fra denne vervingen og ikke salg av produkt?
 • Er produktene som selges medlemskap, informasjon- og kursmateriell, digitale produkter, pengespill, kryptovaluta eller andre usikre investerings- og finansieringsprodukter, eller er det vanskelig å forstå hva det egentlige produktet er?
 • Er det innfløkte bonus- og verveordninger som det er vanskelig å få fullstendig oversikt over?
 • Er du usikker på om du trygt kan anbefale produktet til familie og venner?
 • Koster produktene mye når du ser på prisen sammenlignet med innholdet?
 • Gis det lovnader om høye inntekter og opplyses det om at man går glipp av en stor mulighet om man ikke deltar?
 • Blir det opplyst at virksomheten er godkjent av Lotteritilsynet?
 • Må du bli medlem for å kjøpe produktene?
 • Er det kjøpeplikt og/eller månedlig medlemsavgift?
 • Er informasjonen om produktene eller selskapet mangelfull?
 • Er det vanskelig å få informasjon når man etterspør det?
 • Opererer virksomheten i strid med forbrukerrettslige regler om villedende og aggressiv markedsføring eller regler om angrefrist?

Har du tips om ulovlig pyramidevirksomhet? Tips oss her.

Andre myndigheters tilsynsområde

Dersom du har mistanke om at du står ovenfor et ulovlig pyramidespill, aktualiserer det ofte mange typer problemstillinger og mulige lovbrudd, som havner innunder ulike myndigheters tilsynsområder.

Finanstilsynet har tilsyn med finanssektoren, blant annet foretak som tilbyr investering i finansielle produkt. Ta kontakt med Finanstilsynet når det gjelder spørsmål som dreier seg om investering i slike og lignende produkter. Vi viser til advarsel fra Finanstilsynet om investering i Kryptovaluta.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med markedsføringsloven. Dersom du reagerer på måten et selskap markedsfører seg og går frem på for å rekruttere kunder, kan det være aktuelt å henvende seg til Forbrukertilsynet.

Mattilsynet har tilsynsoppgaver knyttet til å sikre trygge mat- og drikkevarer og har også oppgaver knyttet til kosmetikk og legemiddel. Dersom produktene som selges er mat/-drikkevarer, kosttilskudd, kosmetikk eller lignende, og du reagerer spesifikt på produktene som selges, kan det være aktuelt å henvende seg til Mattilsynet.

Skattemyndighetene fører tilsyn med skatterelaterte lovbrudd. Dersom du har mistanke om brudd på skatterettslige regler kan du kontakte Skatteetaten.

Ved straffbare lovbrudd er det også aktuelt å kontakte politiet. Alvorlige brudd på pyramideregelen har vært etterforsket av politiet, og det finnes flere dommer der personer har blitt strafferettslig ansvarlig for brudd på bestemmelsen. Ulovlig pyramidevirksomhet og aktivitet i tilknytning til dette kan også rammes av bestemmelser i straffeloven knyttet til bedrageri, trusler mm.