Her er en oversikt over endringene i lotteriloven som ble vedtatt i Stortinget 24.april 2020. Lovendringen trer i kraft 1.juli 2020.

Utvidet opplysningsplikt, stedlige kontroller og testkjøp – lotteriloven § 16a

Lotteritilsynet kan etter lovendringen kreve opplysninger av «enhver» i tilsynet med ulovlige pyramidevirksomhet, jf. § 16a første ledd. Dette omfatter både private virksomheter, privatpersoner og offentlige myndigheter som Forbrukertilsynet, Skatteetaten, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Den nye bestemmelsen innebærer også at Lotteritilsynet kan innhente opplysninger fra betalingstjenestetilbydere, internettleverandører, teleoperatører og domeneforhandlere.

Videre gis Lotteritilsynet adgang til å beslaglegge dokumenter ved gransking og stedlig tilsyn jf. § 16a andre ledd. Representanter for eller ansatte hos den næringsdrivende plikter å gi nødvendig bistand ved gjennomføringen av kontrollen. Lotteritilsynet kan også be politiet om bistand til å gjennomføre tilsynet.

I tillegg kan Lotteritilsynet foreta testkjøp med skjult identitet for å avdekke overtredelse av pyramidereglene, og kan som hovedregel kreve refundert pengene fra den næringsdrivende, jf. lotteriloven § 16a fjerde ledd.

Ved manglende overholdelse av opplysningsplikten og bistandsplikten under stedlig tilsyn kan Lotteritilsynet ilegge tvangsmulkt.

Midlertidig vedtak – lotteriloven § 16b

Etter lovendringen kan Lotteritilsynet fatte midlertidig vedtak med pålegg om retting eller stans av en pyramideordning. Midlertidig vedtak er aktuelt i saker hvor tilsynet ikke har tilstrekkelig grunnlag til å treffe endelig vedtak, f.eks. i påvente av opplysninger, jf. § 16b første ledd.

Midlertidig vedtak kan bare treffes dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger brudd på pyramidebestemmelsen. Det vil si at det må foreligge en konkret mistanke om en overtredelse, men det kreves ikke sannsynlighetsovervekt. Videre må det foreligge en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser. Dette tilsier en høy terskel for når tilsynet kan treffe midlertidig vedtak.

Et midlertidig vedtak kan gjelde for maksimalt 3 uker, men kan fornyes med nye 3 uker så lenge lovbruddet pågår.

Avhjelpende tiltak og erstatning – lotteriloven § 16b

Lovendringen åpner også for at Lotteritilsynet kan gå i dialog med den ansvarlige for overtredelse av pyramidereglene om å tilby avhjelpende tiltak til berørte forbrukere, f.eks. om tilbakebetaling, jf. § 16b andre ledd. Ved brudd på skriftlig bekreftelse om avhjelpende tiltak, kan Lotteritilsynet ilegge tvangsmulkt.

I saker om ulovlig pyramidevirksomhet kan også Lotteritilsynet informere forbrukere om hvordan de kan søke om erstatning, hva de må gjøre og hvor de skal henvende seg, jf. artikkel 9 nr. 4 bokstav d.

Pålegg om fjerning av digitalt nettinnhold – lotteriloven § 16c

Domstolen kan etter begjæring fra Lotteritilsynet pålegge å fjerne eller stenge digitalt nettinnhold ved overtredelser av pyramideregelverket, jf. § 16c. Konkret kan retten pålegge internettilbyderen, vertstjenesteleverandøren eller domeneregistrar å:

  • fjerne digitalt innhold
  • begrense tilgangen til nettsider
  • innta en advarsel om at innhold på nettsiden er ulovlig
  • slette et domenenavn eller omregistrerer domenenavnet til Lotteritilsynet

Retten skal treffe slike pålegg som midlertidig forføyning etter reglene i tvisteloven kapittel 32 og 34, jf. mfl. § 43 a. Sakene skal behandles av Oslo byfogdembete som tvungent verneting.

Det å stenge eller fjerne innhold på nettsider vil være aktuelt i saker hvor den ansvarlige for overtredelse av pyramidereglene nekter å samarbeide, eller hvor identiteten til vedkommende er skjult.

Hjemmelen til å stenge nettsider skal kun brukes dersom det ikke finnes andre effektive midler for å stanse overtredelse av pyramidebestemmelsen, og dersom lovbruddene medfører en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser. Det er presisert at både Lotteritilsynet og domstolen skal ta hensyn til informasjons- og ytringsfrihet, forbrukernes interesser, den ansvarlige for overtredelsen sine interesser samt mulighetene for mindre inngripende tiltak, jf. § 16c andre ledd.

Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i EU – artikkel 11 og 12

Dagens samarbeidsregler mellom myndighetene i EU/EØS som fører tilsyn med ulovlig pyramidevirksomhet videreføres i den nye CPC-forordningen, men med økte forpliktelser. Det innføres 30 dagers frist når Lotteritilsynet ber om opplysninger fra et annet tilsyn i EU/EØS, og 6 måneders frist der Lotteritilsynet anmoder om håndhevingstiltak (se artikkel 11 og 12). Formålet er at sakene skal gå raskere. I tillegg gis EU-kommisjonen en større rolle i å koordinere saker som angår borgere i mange EU/EØS-land og til å gi uttalelser og råd til tilsynene (se forordningen kap. 4 til 6).