Hva er et samvirkeforetak?

Med samvirkeforetak mener vi vanligvis en sammenslutning som har til hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene. Det skjer gjennom deres deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på liknende måter. Forutsetningen er at

  1. avkastingen, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, enten blir stående i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med sammenslutningen, og at
  2. ingen av medlemmene har personlig ansvar for sammenslutningens forpliktelser

Lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Samvirkeloven ble gjort gjeldende fra 01.01.2008. I denne loven er Stiftelsestilsynet gitt avgrenset myndighet i forbindelse med at medlemmer av samvirkeforetak ved vedtak om vedtektsendring,  fusjon, fisjon eller omdannelse til AS/ASA  får større rett til gjenværende midler enn fastsatt i de opprinnelige vedtektene.

For vedtak som innebærer at medlemmene får krav på en større andel av de gjenværende midlene enn fastsatt i de opprinnelige vedtektene, gjelder følgende krav:

  1. vedtaket må være lovlig etter vedtektene og samvirkeloven
  2. vedtaket må fattes av årsmøtet med i utgangspunktet fire femdels flertall av de avgitte stemmene
  3. vedtaket må bero på saklig grunn og
  4. vedtaket må godkjennes av Stiftelsestilsynet

Stiftelsestilsynet har utover rammen av godkjennelseskompetansen etter samvirkeloven, ikke ansvar for tilsyn med samvirkeforetak.

Les mer om Stiftelsestilsynets godkjenningskompetanse ved

 

Søknad om godkjennelse fra Stiftelsestilsynet sendes til: postmottak@lottstift.no
eller til: Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Har du spørsmål? Se våre «spørsmål og svar» om samvirkeforetak.

Har du fortsatt spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.