Omdanning ved fusjon og fisjon (samvirkeloven kapittel 8 og kapittel 9)

Vedtak om fusjon eller fisjon som innebærer at medlemmene av et overdragende eller overtakende foretak får krav på en større andel av de gjenværende midlene ved oppløsning, krever fire femdels flertall av de stemmene som er gitt på årsmøtet i vedkommende foretak. Slikt vedtak kan bare gjøres dersom det er saklig grunn for det. Dessuten kreves godkjennelse fra Stiftelsestilsynet ( §103 (2) / § 112 / § 123 ).

Omdanning ved vedtektsendring (samvirkeloven kapittel 10)

Vedtektene for et samvirkeforetak skal fastsette hvordan nettoformuen blir å fordele ved oppløsning av foretaket (§ 10). Med mindre annet er bestemt i vedtektene, og det er midler i foretaket etter at gjelden er dekket, har medlemmene i foretaket rett til å få utbetalt andelsinnskuddene og innestående på medlemskapitalkonti (§135 (3)). Lovens utgangspunkt er at nettoformuen ellers skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål (§135 (4)).

Vedtektene kan fastsette at de gjenværende midlene helt eller delvis skal gå til de som er medlemmer på oppløsingstidspunktet, eventuelt også tidligere medlemmer. Fordelingen av midlene må i tilfelle skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket (§ 135 (5)). Slik vedtektsbestemmelse kan inntas ved vedtektsendring( § 135 (6)). I så fall kreves det at vedtektsendringen har saklig grunn og skjer med fire femtedels flertall av stemmene som ble avgitt på årsmøtet. Samvirkeforetakets vedtekter kan oppstille strengere flertallskrav. Dessuten må vedtektsendringen godkjennes av Stiftelsestilsynet.

Hva som kan være ”saklig grunn” er nærmere drøftet i Ot.prp nr. 21 (2006-2007). Se også NOU 2002:6 og  kopi av vedtak fra august 2013. Stiftelsestilsynets godkjennelseskompetanse etter § 135 (6) gjelder ikke andre former for vedtektsendring.

Stiftelsestilsynet har utover rammen av godkjennelseskompetansen etter samvirkeloven, ikke ansvar for tilsyn med samvirkeforetak. Som eksempel på Stiftelsestilsynets praksis i slike saker, se kopi av vedtak fra januar 2013.

Omdanning til aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) (samvirkeloven kapittel 11)

Dersom vedtak om omdanning innebærer at medlemmene av foretaket får krav på en større andel av de gjenværende midlene ved oppløsning enn hva som følger av vedtektene, får bestemmelsen i samvirkeloven § 112 tilsvarende anvendelse (§ 150).

Aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet må bli stiftet ved omdannelsen, og medlemmene i det omdannede samvirkeforetaket må bli aksjeeiere i selskapet. Aksjene må fordeles i samsvar med samvirkeloven § 135 (5).

Se tolkingsuttale til samvirkelova § 135 (6).
Se også kopi av vedtak fra januar 2013.

Gå tilbake til hovedside (samvirkeforetak).