Det rettslige grunnlaget for oppheving/endring av urådighetsklausuler går fram av stiftelsesloven § 55 første ledd bokstav a. Dette er en nødrettsregel som kun brukes som en siste utvei for å få opphevet en urådighetsklausul. Vilkår for opphevelse framgår av stiftelsesloven § 46 første ledd.

For å kunne søke om omdanning må du være den som forpliktelsen hviler på, eller den som råder over midlene saken gjelder.

Typiske eksempel på urådighetsklausul er:

  • Avgrensning i forhold til salg.
  • Forbud mot pantsettelse.
  • Forbud mot fradeling.
  • Særeie pålagt av andre enn ektefelle.

Tvist rundt tolkingen av klausulen må løses av domstolene.

Ikke søk oss når du kan få samtykke fra for eksempel oppretter av klausulen (dersom vedkommende er i live), rettshaver eller avtalemotpart.

Du skal heller ikke søke oss når forholdet blir regulert av servituttloven, løsningsrettsloven (forkjøpsretter, osv.), eller annet regelverk.

Send søknad om opphevelse av urådighetsklausul til postmottak@lottstift.no
eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Se våre hjelpeskjema/maler for å sjekke nødvendige vedlegg til søknad om oppheving/endring av urådighetsklausuler.

Les gjerne denne presentasjon om stiftelsesloven § 55 (PDF).

Har du spørsmål?  se vår FAQ om urådighetklausuler.

Har du fortsatt spørsmål kan du bruke vårt kontaktskjema.