Stiftelsesloven setter ulike krav til hvem som kan være medlemmer av styret i en stiftelse.

Juridiske personer kan ikke utgjøre et styre eller være styremedlemmer i en stiftelse. Loven gjør unntak der en stiftelse er fellesforvalter etter stiftelsesloven. Umyndige personer, eller personer som kan settes i konkurskarantene etter konkursloven, kan heller ikke være styremedlemmer.

Minst halvparten

Videre slår stiftelsesloven fast at minst halvparten av medlemmene av styret skal være bosatt i riket, med unntak av statsborgere i en EØS-stat som er bosatt i EØS-området. I stiftelsesloven er det bestemt at følgende personer verken hver for seg eller samlet kan være eneste medlem av styret i en stiftelse:

  • den som har gitt en formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen – merk at dette ikke nødvendigvis er oppretteren av stiftelsen
  • nærstående til den som har gitt slik formuesverdi til stiftelsen
  • person som har tillitsverv i, eller står i ansettelsesforhold eller annet underordningsforhold til, den som har avgitt slik formuesverdi til stiftelsen
  • den som er nærstående til en som har bestemmende innvirkning over en juridisk person som har gitt formuesverdi som inngår som grunnkapital i stiftelsen

Er det bare to personer i styret, kan en person som nevnt ovenfor heller ikke være styrets leder.

Kan gjøre unntak

Stiftelsestilsynet kan gjøre unntak fra reglene, og det er her ikke krav om ”særlige grunner”. Det blir da opp til Stiftelsestilsynet å vurdere om det i den konkrete saken vil være rimelig og hensiktsmessig å gi dispensasjon. Vi vil for eksempel kunne gi dispensasjon fra kravet om bosetting når det ikke er tvil om at stiftelsen likevel vil høre hjemme i Norge. Det samme gjelder dersom den aktuelle personen er en fagkyndig som det er sterkt behov for, eller som stiftelsen har et sterkt ønske om å ha i styret.

Reglene gjelder tilsvarende for varamedlemmer og observatører.

Særregelen

Stiftelsestilsynet kan vedta unntak fra regelen om at en juridisk person ikke kan være styre for stiftelsen. Du kan lese om særregelen om fellesforvalter som styre under Fellesforvaltning.

Har du spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.