Stiftelsesloven setter forbud mot at stiftelsen deler ut midler til oppretteren av stiftelsen. Det samme forbudet gjelder oppretterens ektefelle eller samboer eller selskaper som oppretter eller ektefelle/samboer har bestemmende innflytelse over.

Forbudet gjelder hvis de eier mer enn halvparten av aksjene/delene, slik at det utgjør flertallet av stemmene i selskapet. Likedan gjelder forbudet hvis de har rett til å velge eller avsette et flertall av styremedlemmene i selskapet. Regelen er grunngitt med det elementære selvstendighetsprinsippet stiftelsesretten bygger på, og skal hindre såkalt identifikasjon mellom stiftelsens formål og oppretter.

Kan gi dispensasjon

Etter stiftelsesloven kan Stiftelsestilsynet gi dispensasjon fra dette forbudet i konkrete enkelttilfeller. Vilkåret er at det foreligger ”særlige grunner”. Dette kravet om ”særlige grunner” viser at det er tale om en snever unntaksregel. Det skal ikke være kurant å få dispensasjon.

I forarbeidene til loven er dispensasjonsregelen forklart med at det i enkelte tilfeller ikke er hensiktsmessig å nekte slik utdeling. I slike tilfeller vil det ikke være en så nær identifikasjon mellom oppretter og formålet som utdelingsforbudet er ment å motvirke følgene av.

Noen eksempler på dispensasjoner

Forarbeidene bruker som eksempel at ”ideelle organisasjoner o.l. som, eventuelt sammen med andre slike organisasjoner, oppretter en stiftelse til et formål som organisasjonen ivaretar”.

Et annet eksempel er at ”en person som har avgitt en formuesverdi til en stiftelse som har til formål å legge forholdene til rette for personer med en bestemt sykdom, og hvor denne senere får samme sykdom” ikke skal være forhindret fra å ta imot utdelinger fra stiftelsen.

Har du spørsmål? Bruk vårt kontaktskjema.