Hvis en stiftelse endrer det beløpet som grunnkapitalen er oppført med i vedtektene, regnes det som en vedtektsendring. De ordinære reglene for vedtektsendringer gjelder likevel ikke for kapitalendringer, jf. stiftelsesloven § 45 tredje ledd bokstav a. I stedet gjelder særreglene i §§ 16 og 17. Etter første ledd i særreglene er det en begrensing i styrets adgang til å øke eller redusere grunnkapitalen.

Dersom det fremgår av vedtektene at grunnkapitalen er bundet, eller det på andre måte er klart at kapitalendringer er i strid med oppretterens forutsetninger, må stiftelsen først søke om omdanning av vedtektene etter de ordinære reglene for vedtektsendringer.

Alminnelige stiftelser

I en alminnelig stiftelse er ikke grunnkapitalen bundet etter loven. En begrensing i adgangen til å dele ut av grunnkapitalen må derfor fremgå av vedtektene. Dersom en slik begrensing ikke går fram av vedtektene, kan styret vedta kapitalnedsettelse. Melding om dette skal sendes til Stiftelsestilsynet.
Dersom vedtektene derimot inneholder en bestemmelse om at grunnkapitalen er bundet, kan ikke styret vedta å sette ned grunnkapitalen. Stiftelsen må da følge fremgangsmåten i de ordinære reglene for vedtektsendringer, jf. kapittel 6 i stiftelsesloven.

Ved kapitalforhøyelse i alminnelige stiftelser skal melding sendes til Stiftelsesregisteret via Stiftelsestilsynet.

Næringsdrivende stiftelser

I en næringsdrivende stiftelse er grunnkapitalen bundet etter loven, jf. stiftelsesloven §§ 22 og 24. Dette medfører at stiftelsen ikke kan foreta utdelinger dersom ikke stiftelsens egenkapital overstiger stiftelsens grunnkapital. Næringsdrivende stiftelser må henvende seg til Foretaksregisteret ved spørsmål om nedsettelse av grunnkapitalen.
Dersom det i stiftelsen sine vedtekter fremgår at deler av annen  egenkapital er bundet, må styret vurdere om dette medfører at stiftelsen først må søke omdanning av vedtektene etter de ordinære reglene for vedtektsendringer, jf. kapittel 6 i stiftelsesloven.

Ved kapitalforhøyelse i næringsdrivende stiftelser skal melding sendes til Foretaksregisteret.

Les mer om

Send melding om kapitalendring

Dersom du ikke har tilgang til Altinn, kan du fortsatt sende søknad til postmottak@lottstift.no eller til
Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Tips

Se våre hjelpeskjema og maler for oversikt over nødvendige vedlegg til melding om kapitalendringer, veiledninger, og maler/forslag til styreprotokoller i forbindelse med ulike typer kapitalendringer.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.