Når vi snakker om kapitalforhøyelse, er det etter loven snakk om en av disse situasjonene:

 • Ny egenkapital blir overført til grunnkapitalen.
 • Stiftelsen blir tilført midler etter oppretting, enten som gave, ved testament eller ved annen ensidig disposisjon. Dette er avhengig av at den som overfører midlene, ikke har tatt forbehold om eller på annen måte klart har forutsatt at midlene ikke skal inngå som grunnkapital i stiftelsen.

Reglene om forhøyelse av grunnkapitalen følger av stiftelsesloven § 16, og slik er saksgangen:

 1. Styret fatter vedtak om å forhøye grunnkapitalen. Vedtaket må ikke være i strid med stiftelsens formål, vedtektene eller oppretterens øvrige forutsetninger.
 2. Styret melder kapitalforhøyelsen til Stiftelsestilsynet, eventuelt Foretaksregisteret, innen seks uker etter styrevedtaket. Dersom dette ikke blir gjort, er ikke kapitalforhøyelsen gyldig.

Meldingen til Stiftelsestilsynet må inneholde disse vedleggene:

 • styreprotokoll (jf. stiftelsesloven § 31 siste ledd) som viser
  – beløpet grunnkapitalen skal forhøyes med, og størrelsen på grunnkapitalen før og etter forhøyelsen
  – om forhøyelsen skjer ved overføring fra annen egenkapital (jf. § 16 andre ledd bokstav a) eller ved tilføring av midler fra andre etter opprettingen av stiftelsen (jf. § 16 andre ledd bokstav b)
 • revisorerklæring som bekrefter at midlene er stilt selvstendig til disposisjon for stiftelsen, når grunnen til kapitalforhøyelsen er som nevnt i § 16 andre ledd bokstav b
 • reviderte vedtekter

Tips

Se våre hjelpeskjema og maler for oversikt over nødvendige vedlegg til melding om kapitalendringer, veiledninger, og maler/forslag til styreprotokoller i forbindelse med ulike typer kapitalendringer.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til “spørsmål og svar”, eller ta kontakt.