regnskapStiftelser har generell regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Må levere regnskap

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, generelt innen 30. juni.
For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapen med noter, årsberetning og revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli – i året etter regnskapsåret.

Regnskap kan kun sendes inn elektronisk via Altinn.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal ikke sendes til Stiftelsestilsynet.

Små foretak har ikke plikt til årsberetning

Merk at regnskapsloven ble endret 1. januar 2018. Lovendringene betyr at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning. De nye reglene har virkning for stiftelser som faller under definisjonen av små foretak i regnskapsloven § 1-6.

Endringene har virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember eller senere. Les mer om endringene i regnskapsloven på regjeringen.no.

Må ha revisor

Stiftelser har plikt til å bruke revisor registrert hos Finanstilsynet, det vil si registrert eller statsautorisert revisor. Informasjon om valg av revisor og revisors plikter finner du i stiftelsesloven §§ 43 og 44. Merk at det er unntak for stiftelser der kommuner oppnevner styreflertallet.

Revisor må fortløpende sende kopi av nummererte brev til Stiftelsestilsynet. Det er vedtatt ny revisorlov, men stiftelseslovens §44 første ledd viser fortsatt til den gamle revisorloven på grunn av en inkurie. Riktig henvisning er etter ikrafttredelsen 1. januar 2021 er revisorloven § 9-5.

Ønsker du et dypdykk i revisors uttalelse etter stiftelsesloven anbefaler vi denne artikkelen i Revisjon & Regnskap, skrevet av seniorrådgiver Bjarte Urnes i Stiftelsestilsynet. Artikkelen handler om revisors plikt etter stiftelsesloven til å uttale seg i revisjonsberetningen om forvaltning av og utdelinger frå stiftelser.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.