Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være mulige brudd på arbeidsmiljøloven, annen lovgiving, eller brudd på virksomhetens retningslinjer. Retten til å varsle gjelder også for innleide arbeidstakere. I noen tilfeller har arbeidstaker også plikt til melde fra.

Varselskjema om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass

Rett til å varsle

Arbeidsmiljølovens regler om varsling omfatter tilfeller der en arbeidstaker eller en innleid arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Dette kan være forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som kan være i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer eller alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt.

Arbeidstaker sin fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Varsling i tråd med arbeidsgivers retningslinjer og rutiner for varsling er å se som forsvarlige. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. Arbeidstaker har i tillegg alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

Lotteri- og stiftelsestilsynets rolle

Offentlige myndigheter skal saksbehandle det kritikkverdige forholdet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har kun tilsynsmyndighet ovenfor stiftelser, spilleselskap med tillatelse i Norge, bingoentreprenører og landsdekkende lotteri.  Offentlige myndigheter er ikke part i en varslingssak og har ikke anledning til å gå inn i en konfliktsituasjon mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, eller å følge opp andre privatrettslige forhold.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil være rett mottaker for varsel om kritikkverdige forhold fra arbeidstaker som vi  direkte eller indirekte kan gjøre noe med. Eksempel på dette kan være:

  • Ansatt i en lotterigodkjent organisasjon melder om at pengene ikke går til det formålet det skal.
  • Ansatt i en virksomhet gir melding om at virksomheten tilbyr, markedsfører eller formidler lotteri eller pengespill i strid med regelverket.
  • Ansatt  i en stiftelse mener styret ikke forvalter stiftelsen godt.
  • Ansatt i en stiftelse mener styret handler i strid med formålet.

Dersom Lotteri- og stiftelsestilsynet mottar varsel om kritikkverdige forhold som ligger til annen offentlig myndighet sitt ansvar, vil informasjon bli vidareformidlet til rett myndighet. Vår mulighet til å videreformidle informasjon vil vere avgrenset som følge av at informasjonen er taushetsbelagt.

Taushetsplikt

Offentlige myndigheter har en konfidensialitetsplikt ved mottak av varsel om kritikkverdige forhold. En hver som utfører arbeid eller tjeneste for myndigheten har taushetsplikt om arbeidstakers navn og andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker. Dette gjelder også ovenfor arbeidsgiver eller sakens parter.