Høyringssvar: Departementet foreslår å opne for oppheving av kommunale bustadstiftelsar

Les Stiftelsestilsynet sitt høyringssvar.

Nærings- og  fiskeridepartementet foreslår å lovfeste ein heimel i stiftelseslova som opnar for å oppheve bustadstiftelsar som er etablerte av norske kommunar.

Stiftelsestilsynet har kome med merknader og innspel til forslaget. Les høyringssvaret vårt.

Høyringsfristen var 02.10.2020.