Postjournalen viser alle inn- og utgåande dokument for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Opne utgåande dokument blir publiserte i fulltekst, saman med bingorekneskap og opne interne notat. Dei andre dokumenta kan du søke om innsyn i. Alle innsynskrav blir behandla i tråd med prinsippet om meiroffentlegheit.

Postjournalen blir publisert fortløpande, med nokre dagars forseinking for å sikre at mottakar har mottatt brevet. For å sjå siste dato for publisering må du gå inn på journalen. I spesielt travle periodar kan det ta noko lenger tid før postjournalen blir publisert.

Postliste

Postjournal (postliste) for innsyn i  våre opne dokument.

eInnsyn

Du kan også bruke eInnsyn og be om innsyn på vanleg måte. eInnsyn er ei felles publiseringsteneste for postjournalar i statlege organ.