Du kan klage på enkeltvedtak som er gjort av Stiftelsestilsynet. Dersom du vil klage, må du sende klagen til Stiftelsestilsynet innan tre veker etter at du fekk tilsendt vedtaket. Stiftelsestilsynet vil vurdere saka på nytt når vi får klagen.

Stiftelsesklagenemnda

Dersom Stiftelsestilsynet ikkje finn grunn til å gjere om vedtaket, sender vi klagen vidare til Stiftelsesklagenemnda som frå 1. juli 2015 er ny klageinstans  (jf. Stiftelsesloven §7a).

Stiftelsestilsynet har ikkje oppdatert informasjon om saksbehandlingstid og når vedtak kjem i sakene som er sendt til Stiftelsesklagenemnda. Spørsmål om saksbehandling i klagesaker må rettast til Klagenemndssekretariatet.

Rett til innsyn

Ver merksam på at partane etter forvaltningslova har rett til innsyn i saka. Dersom gjennomføring av vedtaket kan vere til skade for parten, kan du be om å få utsett iverksetjing av vedtaket til klagesaka er endeleg avgjort. Merk også at du kan få tilkjent sakskostnader etter forvaltningslova.

Ta kontakt om du har spørsmål om klager på vedtak i stiftelsessaker.

Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800,  6805 Førde
Tlf. 57 82 80 00,   Faks: 57 82 80 80
E-post: postmottak@lottstift.no