Rekneskapsrapportering for førehandsgodkjende organisasjonar

Organisasjonar som har godkjenning til å tilby eller motta overskot frå lotteri og pengespel skal årleg rapportere rekneskapsopplysningar. Frist for å rapportere er 1. juni 2024.

Organisasjonar som har godkjenning etter lotterilova, skal årleg levere inn rekneskapsopplysningar. Lotterilova, og tilhøyrande forskrifter, er frå og med 1. januar 2023 erstatta med pengespellova og pengespelforskrifta. Organisasjonane sin rapporteringsplikt gjeld tilsvarande etter pengespellov og tilhøyrande forskrift.

Lotteritilsynet vil sende ut eit ut informasjonsskriv til alle organisasjonar som var godkjent pr 31.12.2023 (med unntak av sletta organisasjonar etter denne dato).

Korleis rapportere?

Vi gjer merksam på at rekneskap berre kan rapporterast elektronisk. Det er ikkje laga papirskjema. Organisasjonen må bruke skjema som Lotteritilsynet har laga, jf. pengespelforskrifta § 88.

Kvifor må organisasjonen rapportere rekneskap?

Etter pengespelforskrifta, skal organisasjonar som er førehandsgodkjent, føre rekneskap. Organisasjonen skal innan 1. juni kvart år, sende rekneskapsopplysningane til Lotteritilsynet. Dette er i samsvar med pliktene som lotteriverdige organisasjonar hadde etter lotterilova.

Kva skal rapporterast?

Organisasjonane skal kunne dokumentere alle inntekter og utgifter, og skal ha oversikt over eigendelar og gjeld.

I rekneskapsskjema som skal sendast inn, skal de føre opp organisasjonen sine samla inntekter og utgifter for 2023. I tillegg skal overskot frå pengespel registrerast i skjemaet (dette er ein del av dei samla inntektene). Dette gjeld inntekter frå

  • løyve til bingo med medhjelpar (tidlegare omtala som entreprenørbingo)
  • løyve til bingo utan medhjelpar (tidlegare. omtala som foreiningsbingo) med omsetning over kr 200 000
  • løyve til radio/tv-bingo med omsetning over kr 200 000
  • løyve til lotteri med omsetning over kr 200 000
  • avhalde pengespel (lotteri) med omsetning under kr 200 000 (tidlegare omtala som smålotteri)

Plikta til å sende inn rekneskapsskjema, gjeld sjølv om organisasjonen ikkje hadde pengespel i 2023.

Vidare skal organisasjonen gje ei kort oversikt av korleis inntektene frå pengespel vart disponert i 2023.

Ved avvikande rekneskapsår, skal organisasjonen rapportere frå regentskapet som blei avslutta i 2023.

Tilbakemelding på innsendt rapporteringsskjema

Ved elektronisk rapportering via Altinn får du straks kvittering etter at opplysningane er registrert og sendt. Vidare vil rekneskapsdata på nettsida vår vere oppdatert dagen etter.

Her kan du sjekke om din organisasjon har levert rekneskapsrapport for 2023, du kan søke på organisasjonsnamn eller organisasjonsnummer.

Kven i organisasjonen kan rapportere?

Den som er registrert i Enhetsregisteret som dagleg leiar eller er styremedlem i organisasjonen, har fullmakt til å levere elektronisk gjennom Altinn.

Dagleg leiar/styreleiar for organisasjonen kan delegere fullmakt. Endring av opplysningar som gjeld organisasjonen, må rettast til Brønnøysundregistrene. Det er viktig at opplysningar om organisasjonen til ei kvar tid er korrekt i Enhetsregisteret i Brønnøysund.