Det skal utpekes en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene, jf. hvitvaskingsloven § 8 femte ledd. Denne rollen er alminnelig omtalt som «hvitvaskingsansvarlig». Hvitvaskingsansvarlig har et ansvar for at rutinene blir iverksatt og fulgt i virksomheten. Hvitvaskingsansvarlig har i tillegg ansvaret for å sende opplysninger om mistenkelige forhold til Økokrim.

Krav til kompetanse

Virksomhetene har fleksibilitet i hvordan de konkrete pliktene i hvitvaskingsloven skal gjennomføres. Minimumskravet er at hvitvaskingsansvarlig er en leder med tilstrekkelig kunnskap om hvitvaskingsregelverket, samt virksomhetens eksponering mot risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsansvarlig må også ha tilstrekkelig erfaring, kompetanse og gjennomføringskraft til å ta avgjørelser knyttet til virksomhetens tiltak mot risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Vedkommende skal ha rapporteringslinje direkte til styret og den øverste ledelsen når hvitvaskingsansvarlig finner det nødvendig.

For mindre foretak legger Lotteritilsynet til grunn at hvitvaskingsansvarlig må sitte i den øverste ledelsen for at kravene skal kunne oppfylles. Hva som anses som mindre foretak, må sees i sammenheng med andre rapporteringspliktige av samme type. Dersom hvitvaskingsansvarlig ikke er plassert i øverste ledelse må foretaket ha en dokumentert, risikobasert begrunnelse for dette.

Kan delegere oppgaver

Hvitvaskingsansvarlig sine arbeidsoppgaver kan delegeres til andre i foretaket, der dette er hensiktsmessig. Det er imidlertid ikke anledning til å delegere ansvaret som hvitvaskingsansvarlig. Lotteritilsynet ser det nødvendig at virksomhetene som delegerer oppgavene har tilstrekkelige instrukser og rutiner til å håndtere dette. En eventuell delegering skal omfatte en eller flere navngitte personer eller navngitte stillinger. Det skal ikke kunne oppstå tvil om hvilken person eller stilling som en oppgave er delegert til. Oppgaver kan ikke delegeres til de som har etterlevelses- eller internrevisjonsansvar etter hvitvaskingsloven § 35 annet ledd. Hvitvaskingsansvarlig kan ikke være samme person som etterlevelsesansvarlig, eller utføre internrevisjonsoppgaver.