Rapporteringsplikten inntrer dersom undersøkelser av et eller flere mistenkelige forhold ikke blir avkreftet. Mistankegrunnlaget er lavt, og det kreves ikke overvekt av sannsynlighet for at det foreligger noe mistenkelig før rapporteringsplikten inntreffer.

Hvitvaskingsansvarlig skal sende opplysninger som nevnt i hvitvaskingsloven § 26 til Økokrim, jf. hvitvaskingsforskriften § 5-1. Hvitvaskingsansvarlig kan delegere utførelsen av rapporteringen til en eller flere bestemte ansatte hos den rapporteringspliktige. Rapporteringsplikten kan ikke delegeres ut til andre aktører.

Rapporterering til Økokrim skal inneholde utfyllende opplysninger om grunnlaget for mistanken, om undersøkelsene og transaksjonene, i tillegg til personalia og kundeforhold for den eller de som blir rapportert. Kopi av dokumentasjon for den mistenkelige transaksjonen skal legges ved. Økokrim har gode tips til bedre rapportering.

Det følger av hvitvaskingsloven § 28 første ledd at rapporteringspliktige, herunder styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av rapporteringspliktige, har taushetsplikt overfor kunden og tredjepersoner om

  • at det foretas undersøkelser etter hvitvaskingsregelverket.
  • at det er gitt opplysninger til Økokrim.
  • at det er iverksatt etterforskning.

Avsløringsforbudet omfatter også det å gi informasjon om at man vurderer å sette i gang undersøkelser. For eksempel der den rapporteringspliktige fortsatt ikke har konkludert i om undersøkelser skal settes i gang.

Stans av mistenkelig transaksjon

Dersom det er mistanke i tilknytning til en transaksjon, er hovedregelen at transaksjonen ikke skal gjennomføres før Økokrim er underrettet, jf. hvitvaskingsloven § 27. Slik mistanke kan for eksempel oppstå i den rapporteringspliktige sin dialog med kunden om en forestående transaksjon.

Den rapporteringspliktige må i slike tilfeller gjøre nærmere undersøkelser før transaksjonen gjennomføres. Hvis mistanken ikke blir avkreftet, må Økokrim underrettes før transaksjonen blir gjennomført.

Økokrim kan i særlige tilfeller forby gjennomføring av en transaksjon. Underretningen vil gi Økokrim anledning til å sette i gang eventuell verdisikring og etterforskning på et tidligere stadium, og det vil øke mulighetene for å sikre beløpet for senere inndragning.