Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Spørsmål om ordningen:

Fristen for å søke på ordningen var 16. februar 2023, klokken 13.00.

Fristen for å søke på ordningen var 16. februar 2023, klokken 13.00.

For å kunne søke må mottaker være:

 • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
 • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Økt deltakelse forutsetter arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse, arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og arbeid mot rasisme, diskriminering og hets. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, for eksempel friluftsliv.

Prosjekt eller engangsutgifter skal rettes mot disse målgruppene:

 • Barn og ungdom fra 6-19 år med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter:

 • Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.
 • Engangsutgifter kan være innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.

NB: Toppidrett er ikke innenfor ordningens virkeområde.

Ja, det kan dere. Dere må sende inn en søknad for hvert prosjekt. Dette er det lagt til rette for i søknadsskjemaet.

Ja, om dere legger til rette for deltakere allerede, kan dere søke om dekning av enkeltkostnader. Eksempler på dette kan være innkjøp av utstyr, dekking av deltakerkostnader eller kurs og kompetansehevende tiltak.

Ja, dere kan søke om støtte til rekruttering til aktivitetene eller støtte til tilrettelegging for eksisterende aktivitet.

Økt deltakelse forutsetter arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse, arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og arbeid mot rasisme, diskriminering og hets.

Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, for eksempel friluftsliv. Toppidrett er ikke innenfor ordningens virkeområde.

Det er satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2023 og 2024.

Maksimalt tildelingsbeløp per tiltak er fem millioner kroner.

For prosjekter er det et minimumsbeløp på 100 000 kroner for å søke. For engangsutgifter er det ikke en nedre beløpsgrense.

Innstillingsutvalget kan godkjenne hele eller deler av søknadsbeløpet.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsynet informerer om regelverk, søknadsfrister og innsending av søknader. Tilsynet tar imot søknader og fatter endelige vedtak om tilskudd etter prioritering fra innstillingsutvalget. Tilsynet er også ansvarlig for kontroll og oppfølging av rapporter og regnskap.

Et innstillingsutvalg skal fremme innstilling til tilsynet om fordeling av enkelttilskudd. Utvalget består av seks representanter. De private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI har oppnevnt én representant hver, mens Kulturdepartementet har oppnevnt tre representanter.

Utvalget består av seks representanter:

 • Zaineb Al-Samarai – Norges idrettsforbund (leder)
 • Sebastian Henriksen – Norges idrettsforbund
 • Sissel Karlsen – Sparebankstiftelsen DNB
 • Erika Wollner– Norsk Friluftsliv
 • Knut Nystad – Stiftelsen VI
 • Rasmus Aarflot – OBOS

Innstillingsutvalget vil få tilgang til informasjonen i søknadene som sendes inn.

Prosjektperioden gjelder for årene 2023 og 2024.

Forrige søknadsrunde gjaldt for prosjektperioden 2022 og 2023.

Spørsmål om søknadsprosessen:

Søknaden skal inneholde et budsjett og i tillegg beskrivelse av:

 • Tiltaket og hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelse.
 • Hvilken eller hvilke målgrupper tiltaket retter seg mot.
 • Hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse gjennom idrett og fysisk aktivitet for målgruppen.
 • Hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner.
 • I hvilken grad aktuelle målgrupper blir involvert i utforming og resultater fra tiltaket.

For å realisere målene i tilskuddsordningen bør tiltakene:

 • bidra til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
 • Bidra til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidra til varig verdi gjennom et systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Dette betyr at det er mulig for andre organisasjoner å ta lærdom av tiltaket og implementere dette i sin organisasjon.

Ja, dere må sende inn en søknad for hvert prosjekt. Dette er det lagt til rette for i søknadsskjemaet.

De som får tilskudd, skal utarbeide rapport og prosjektregnskap innen frist som blir satt ved tildeling av tilskudd. Rapporten skal beskrive hvordan tiltakene er gjennomført. Den skal også gi en vurdering av hvordan tiltakene har bidratt til å realisere formålet med ordningen.

Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med budsjettet som lå til grunn for søknaden. For tilskudd under 400 000 kroner kreves det at leder skriver under på regnskap og rapport. For tilskudd over 400 000 kroner er det krav om forenklet revisorkontroll av regnskapet. Dette kravet utgår om tilskuddsmottaker leverer årsregnskap som er kontrollert av revisor sammen med rapport, der bruken av tilskuddet er synliggjort i eget prosjektregnskap og undertegnet av leder.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan foreta kontroll med at midlene blir brukt i tråd med forutsetningene for tilskuddet. Mottaker av tilskudd plikter til å medvirke til slik kontroll.