Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Rapport og prosjektregnskap

Vi har gjennomført to søknadsrunder, med utbetaling i 2022 og 2023. Innen utgangen av 2024 må alle tiltak som har mottatt tilskudd være avsluttet. Det er ikke planlagt flere søknadsrunder.

Alle tilskuddsmottakere skal utarbeide rapport og prosjektregnskap innen tre måneder etter at tiltak er fullført. Det er ikke nødvendig å sende inn rapporten og prosjektregnskapet med mindre Lotteri- og stiftelsestilsynet etterspør dette for å gjennomføre kontroll.

mangfold og inkludering illustrasjon

Rapporten skal beskrive hvordan tiltakene er gjennomførte, og den skal gi en vurdering av hvordan tiltakene har bidratt med å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Prosjektregnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med budsjettet som lå til grunn for søknaden. Dersom dere har søkt om engangsutgifter uten vedlagt budsjett, må dere dokumentere utgiftene med kvitteringer.

For tilskudd under 400 000 kroner skal tilskuddsmottakers leder undertegne regnskap og rapport.

For tilskudd over 400 000 kroner er det et krav om forenklet revisorkontroll av regnskapet. Dette kravet gjelder ikke dersom tilskuddsmottaker leverer revisorkontrollert årsregnskap sammen med rapport, og der bruken av tilskuddet er synliggjort i eget prosjektregnskap undertegnet av leder.

Vi er nå i gang med å måle måloppnåelse og gjennomførte kontroller i mangfolds- og inkluderingsordningen. Vi vil kontakte utvalgte organisasjoner som har mottatt tilskudd i ordningen, og be om både rapport og prosjektregnskap på fullført tiltak.

Her kan dere lese regelverket.

Oversikt over søkere og tildeling