Formålet med statsstøtteregelverket er å sikre forutsigbare og like konkurransevilkår i hele EØS-området. Det er derfor begrensninger i statenes mulighet til å tildele offentlig støtte til organisasjoner som driver økonomisk aktivitet og hvor støtten kan påvirke konkurransen og samhandelen mellom medlemslandene.

Frivillige organisasjoner driver sjeldent økonomisk aktivitet av et omfang som er relevant for statsstøtteregelverket. Amatør- og breddeidrett regnes for eksempel ikke som økonomisk aktivitet.

Aktivitetene til profesjonelle idrettsklubber, for eksempel toppfotball, er imidlertid et eksempel som regnes som økonomisk aktivitet og hvor støtte potensielt kan påvirke konkurransen og samhandelen. Slike organisasjoner må derfor sikre at offentlige tildelinger er innenfor regelverket ved at støtten ikke går til den profesjonelle idretten og dermed den økonomiske aktiviteten. Det kan være gjennom å føre separate regnskap for økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, og å ha gode mekanismer på plass for å hindre kryssubsidiering. I forskriften som regulerer momskompensasjon til frivillige organisasjoner er det for slike organisasjoner krav om separate regnskap. Det er også krav om interne retningslinjer som sikrer at felleskostnader fordeles forholdsmessig og at eventuelle transaksjoner mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet i organisasjonen baseres på forretningsmessige vilkår.

For mer informasjon, se veileder om offentlig støtte (regjeringen.no)

Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om du er usikker på regelverket angående din organisasjon.