Momskompensasjon på varer og tjenester

Denne ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Vi åpner for søknader i april 2022, og kommer med mer informasjon om ordningen og hvordan du går frem for å søke.

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner kan søke momskompensasjon dersom de er registrert i Frivillighetsregisteret avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser

Aksjeselskap som eies fullt ut av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon, kan inngå kan inngå i søknaden som del av søknadsgrunnlaget.

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Det gis ikke kompensasjon til organisasjoner som er nevnt i § 3, tredje ledd, bokstav a til h.

To modeller

Enkeltstående søker eller sentralledd som oppfyller vilkårene i § 3 kan søke etter forenklet modell eller dokumentert modell. Underledd og aksjeselskap kan ikke søke på selvstendig grunnlag.

I forenklet modell regner vi ut momskompensasjon med utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader, som du henter fra revidert og godkjent regnskap et år tilbake i tid.

I den dokumenterte modellen regner vi ut momskompensasjon på grunnlag av organisasjonens faktiske kostnader til merverdiavgift.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i god tid før vi åpner for søknad.