Momskompensasjon på varer og tjenester

Denne ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Vi åpner for søknader i april 2022 og kommer da med mer informasjon om ordningen og hvordan du går frem for å søke.

Søknadsfristen er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Oversikt over søkere i 2021 finner du her.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner kan søke momskompensasjon dersom de er registrert i Frivillighetsregisteret avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser

Aksjeselskap som eies fullt ut av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon, kan inngå kan inngå i søknaden som del av søknadsgrunnlaget.

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Det gis ikke kompensasjon til organisasjoner som er nevnt i § 3, tredje ledd, bokstav a til h.

To søknadsmodeller

Dere kan søke etter forenklet eller dokumentert modell.

I forenklet modell regner vi ut momskompensasjon med utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader.

I dokumentert modell regner vi ut momskompensasjon på grunnlag av organisasjonens faktiske kostnader til merverdiavgift.