Nøkkeltal momskompensasjon på varer og tenester

Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet. Her finn du oppdaterte nøkkeltal for 2021. Meir om denne ordninga kan du lese her.

Søknadsåret 2021

I alt 21 575 frivillige lag og organisasjonar får utbetalt momskompensasjon på til saman 1,816 milliardar kroner. Mottakarane får full momskompensasjon, det vil seie at dei får tildelt heile den godkjente søknadssummen.

Du finn oversikt over samtlige mottakarar i lista nedanfor. For å søke etter bestemte organisasjonar, opne reknearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Her kan du søke på enkeltmottakarar.

Omfattar ulike aktivitetar

Momskompensasjonsordninga femner eit vidt spekter av frivillege aktivitetar. Basert på søkars aktivitetskategoriar i Frivillighetsregisteret kan vi få eit bilete av kva type aktivitetar som vert utført blant organisasjonar som mottar momskompensasjon.

Grafane under viser tal mottakarar og tildelt beløp fordelt på kategori.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkjarane viser seg også i størrelsen på tilskot. Dei fleste organisasjonar får tildelt beløp i nedre del av skalaen.

Kva har skjedd over tid?

Nøkkeltal frå tidlegare år

Oversikt frå dei siste åra kan du søke på her.

Dokument tilbake i tid finn du på sida opne data.