Nøkkeltal momskompensasjon på varer og tenester

I 2020 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,684 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. 22 397 organisasjonar fekk momskompensasjonen utbetalt i desember 2020.

Ordninga der frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester vart vedteken i 2010. Føremålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet.

Søknadsåret 2021 så langt

Søknadsfristen for 2021 er ute, og 1895 lag og organisasjonar har søkt om momskompensasjon. I år er det førebelse søknadsbeløpet på 1,84 milliardar kroner og ramma er på 1,8 milliardar kroner. Kor mykje søkarane får utbetalt blir ikkje klart før alle søknadene er behandla. Då blir også det samla søknadsbeløpet klart. Du finn oversikt over samtlege søkarar i lista nedanfor.

Søknadsåret 2020

I alt 22 397 frivillige lag og organisasjonar får utbetalt momskompensasjon på til saman 1,684 milliardar kroner. Mottakarane får nær 81 prosent av den godkjende søknadssummen.
Du finn oversikt over samtlege mottakarar i lista nedanfor. For å søke etter bestemte organisasjonar, opne reknearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Omfattar ulike aktivitetar

Momskompensasjonsordninga femner eit vidt spekter av frivillege aktivitetar. Basert på søkars aktivitetskategoriar i Frivillighetsregisteret kan vi få eit bilete av kva type aktivitetar som vert utført blant organisasjonar som mottar momskompensasjon.

Grafane under viser tal mottakarar og tildelt beløp fordelt på kategori.

Variasjon i tildelt beløp

Den store variasjonen i søkjarane viser seg også i størrelsen på tilskot. Dei fleste organisasjonar får tildelt beløp i nedre del av skalaen.

Kva har skjedd over tid?

Nøkkeltal frå tidlegare år

Oversikt frå dei siste åra kan du søke på her.

Dokument tilbake i tid finn du på sida opne data.