Her finner du informasjon om hvilke organisasjoner som kan søke momskompensasjon på varer og tjenester, samt informasjon om hvem som faller utenfor ordningen.

Disse kan søke

 • Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret.
 • Aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon kan inngå i søknaden som en del av søknadsgrunnlaget til et sentralledd eller enkeltstående søker.

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt. 

Frivillig innsats skal være en viktig del av virksomheten det søkes kompensasjon for. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats alene. Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist.

Gå tilbake til hovedsiden og velg søknadsmodell.

Organisasjoner som ikke kan få kompensasjon

Ved vurdering av om organisasjonen eller virksomheten ikke kvalifiserer, er vedtektene ett av dokumentene vi tar utgangspunkt i. Følgende organisasjoner kan ikke motta kompensasjon:

 • yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner,
 • organisasjoner som er under konkursbehandling,
 • Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene,
 • organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vært naturlig.

Lukkede organisasjoner kjennetegnes ved at nye medlemmer må anbefales eller inviteres av eksisterende medlemmer, at nye medlemmer må godkjennes av eksisterende medlemmer, og eventuelt at nye medlemmer må kunne vise til visse kvalifikasjoner som godt omdømme, god privatøkonomi og lignende.

Det er ikke intensjonen at organisasjoner med kriterier for medlemskap som har en naturlig sammenheng med organisasjonens formål og virksomhet skal falle ut av ordningen. Eksempler på avgrensning av medlemskap med en naturlig sammenheng med virksomheten kan være at enkelte sangkor stiller krav til sangstemme eller at en forening har en geografisk avgrensning.

Her er to eksempel på klagesaker som er behandlet i Lotterinemnda:

Virksomhet som ikke blir kompensert

Dersom hele organisasjons virksomhet er knyttet til områdene under kan du ikke få noe i kompensasjon. 

Søkere som driver virksomhet både utenfor og innenfor ordningen, må foreta en avgrensning ved hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dette kan gjøres gjennom organisatoriske eller økonomiske skillelinjer innenfor den enkelte organisasjon. Dere kan for eksempel avgrense for alle kostnader til en avdeling eller et prosjekt, eller en prosentandel av kostnaden dersom den dekker virksomhet som både er innenfor og utenfor ordningen. Søkere som har virksomhet både innenfor og utenfor formålet med ordningen, og som ikke har foretatt en slik avgrensning ved søknad, kan etter en totalvurdering få avslag på søknaden. 

Privatøkonomiske fordeler og kostnader som normalt ansees å være av privat karakter

Organisasjoner som arbeider for medlemmenes privatøkonomiske interesser kan ikke motta kompensasjon for den delen av virksomheten.

Kostnader av privat karakter kompenseres ikke. Med privat karakter mener vi kostnader som det er normalt at privatpersoner selv betaler. Det har ikke avgjørende betydning at kostnader som normalt ansees som kostnader av privat karakter kan gi positive ringvirkninger for andre enn organisasjonens medlemmer. Dersom organisasjonen har både kompensasjonsberettigede kostnader og kostnader av privat karakter, må dere trekke ut kostnadene som er av privat karakter.

Her er noen eksempler på kostnader som normalt er av privat karakter:

 • Kostnader til vedlikehold av fellesarealer knyttet til bolig, hytter, kolonihager og lignende. Vedlikehold av friareal og fellesarealer som er tilgjengelig for allmennheten er i utgangspunktet kompensasjonsberettiget, for eksempel lekeplasser og parkområder. 
 • Kostnader til vedlikehold av privateid bygg.
 • Kostnader forbundet med å eie og drifte båt, herunder kostnader knyttet til å tilby båtplass til medlemmer. For eksempel kostnader til brygger, landganger og havneanlegg, opplagsplasser/båtplasser på land, utstyr og drift til utsett og opptak av båt (slipp, kran, truck, osv.), vakthold og overvåkning.

Båtforeninger kan likevel motta kompensasjon for kostnader knyttet til den øvrige virksomheten og tilrettelegging for aktivitet i sjøen ved at medlemmer og ikke-medlemmer kan bruke området. For eksempel kostnader til arrangement, gjestebrygge, åpent friareal og klubbhus. Vær obs på at dersom klubbhuset også leies ut, må kostnadene til dette trekkes ut.

Kostnader til egen privat rekreasjon er ikke kompensasjonsberettiget, men å utøve en idrett til sjøs anses normalt ikke for å være kostnader av privat karakter.

 • Kostnader til vedlikehold og snøbrøyting av private veier, antenneanlegg, garasjer, vann og kloakk.
 • Kostnader til jakt- og fiskeløyver .
 • Kostnader til behandlings- og ferielignende reiser (handelstur, sydentur, o.l.). Kostnadene til turen må vurderes opp mot formålet og virksomheten til organisasjonen. Om dere er usikre på om reisen er kompensasjonsberettiget, kan dere legge ved en beskrivelse av den til oss, f.eks med program for reisen. 

Se eksempel på klagesaker som er behandlet i Lotterinemnda:

Lukket krets til gode

Virksomhet som i for stor grad ivaretar interessene til, eller kommer en for snever gruppe av personer til gode, er å anse som en lukket krets og skal ikke motta kompensasjon. Virksomhet som ivaretar interessene til en lukket krets fremmer ikke frivillig aktivitet. Det vil ofte være for tett knytning mellom den frivillige innsatsen og gjenytelser i en lukket krets.

Dersom vedtektene legger opp til at de offentlige oppnevnte styremedlemmene skal utgjøre flertall i styret, så er organisasjonen ekskludert fra å kunne søke. Ved mindretall blir det en helhetsvurdering.

Med påvirkning eller føringer mener vi at det offentlige ønsker å oppnå spesifikke mål med sin involvering og finansiering av virksomheten. Tilskuddsbrev og driftsavtaler er dokumenter som kan legge føringer. Det kan for eksempel være at det offentlige kjøper tjenester som transportoppdrag, dagsentertilbud og arbeidsmarkedstiltak. Det kan også være at vedtektene legger opp til at det offentlige kan påvirke eller legge føringer for virksomheten. 

I vurderingen blir det ofte sett på hva formålet til organisasjonen er, sammensetning av medlemmer og styre, hvilken aktivitet dere har, hvordan dere er finansiert, om det er driftsavtaler og en eventuell oppløsningsparagraf. Vurderingen av dette punktet henger ofte tett sammen med vurderingen av virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode. Du kan lese mer om virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode lenger nede på denne nettsiden.

Virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode kompenseres ikke.

Med virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode menes oppgaver og aktiviteter som typisk oppfattes som offentlige og som utføres for stat, kommune eller fylkeskommune. Vurderingen om virksomheten kommer offentlige oppgaver til gode er ofte knyttet til lovpålagte oppgaver, men det kan også være andre oppgaver som ikke er lovpålagte eller ikke utføres på bestilling.  

Offentlige oppgaver kan blant annet være helse-, undervisnings- og sosiale tjenester. Noen ganger er det også mindre oppgaver som drift og vedlikehold av offentlig vei eller eiendom.  

Eksempelvis vil læreprogrammer og undervisningsmateriell som inngår som en del av skolens obligatoriske undervisning og læreplan være virksomhet som ikke kompenseres. Det samme vil også gjelde virksomhet som fremstår som et supplement til det offentlige, og på den måten letter det offentliges ansvar fra sine plikter.  

I vurderingen av om virksomheten kommer offentlige oppgaver til gode blir det ofte sett på hva formålet til organisasjonen er, hvem som er medlemmer og hvilken aktivitet dere har. Vurderingen av dette punktet henger ofte tett sammen med vurderingen om virksomhet organisert av eller med tilknytning til det offentlige. Les mer om tilknytning til det offentlige lenger oppe på denne nettsiden.

Se eksempel på klagesaker som er behandlet i Lotterinemnda:

Virksomhet som kommer næringsinteresser til gode kompenseres ikke. 

Virksomhet som kommer næringsinteresser til gode kan blant annet være at organisasjonen fremmer næring knyttet til private interesser, eller virksomhet som kommer medlemmene som driver næring til gode. Et eksempel kan være at flertallet av medlemmene i en forening består av organisasjoner som ikke kvalifiserer til momskompensasjon, der medlemmene får fordeler de kan benytte i sin egen virksomhet. Medlemmene kan for eksempel være bedrifter, grunneiere, ikke-ideelle aksjeselskap, sameier og lignende.

Et annet eksempel kan være organisasjoner som har virksomhet som kommer annen næring til gode, eksempelvis som å arbeide for eller ha prosjekter for turisme- og næringsutvikling i lokalområdet. 

I vurderingen av om virksomheten kommer næringsinteresser til gode blir det ofte sett på hva formålet til organisasjonen er, hvem som er medlemmer og hvilken aktivitet dere har.

Se eksempel på klagesaker som er behandlet i Lotterinemnda:

Om en organisasjon driver økonomisk virksomhet er uavhengig av organisasjonens juridiske status og måten virksomheten finansieres på. Med økonomisk virksomhet menes en virksomhet som tilbyr varer og tjenester i et marked. EØS-regelverket stiller krav om at i slike tilfeller kan ikke offentlig støtte favorisere enkelte foretak og dermed vri konkurransen mellom medlemslandene i EØS-området.

Mottakere som har økonomisk virksomhet, og hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, skal ha separate regnskap for virksomhetene.

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder om offentlig støtte som dere kan lese her.

Tilbake til hovedsiden.