Spørsmål og svar om momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar om momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner.

Generelle spørsmål om ordningen

Alle som søker om momskompensasjon, også underledd og aksjeselskap, må være registrert i Frivillighetsregisteret.  

Søker må være registrert både ved søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet. 

Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregisteret. Dere må regne med noe saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler at dere registrerer dere i god tid.

For å kunne søke må dere være: 

 • En demokratisk ikke-økonomisk forening.
 • En trus- og livssynsorganisasjon. 
 • En stiftelse.
 • Et aksjeselskap som fullt ut er eid av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon. 

Husk at dere må være registrerte i frivillighetsregisteret for å kunne søke. 

Disse virksomhetene er ikke i momsordningen:  

 • Yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og partipolitiske organisasjoner. 
 • Organisasjoner som er under konkursbehandling.
 • Organisasjoner som er lukket, det vil si organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten selv om det hadde vært naturlig.
 • Virksomhet som er organisert av eller har tilknytning til det offentlige ved at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke eller legge føringer for virksomheten.
 • Den norske kirken, de kirkelige fellesrådene og sogneråd.

Virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon:  

 • Virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt er regnet for å være kostnader av privat karakter.
 • Virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode.  
 • Økonomisk virksomhet (aktivitet) og om kompensasjonen er i strid med EØS-reglene om offentlig støtte.  

Det ytes ikke kompensasjon for følgende: 

 • kostnader eller anskaffelser som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten eller er knyttet til virksomhet som kommer inn under § 3 tredje ledd. 
 • ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader. 
 • kostnadsførte avskrivninger og nedskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom. 
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. 
 • kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. 

Det gis ikke kompensasjon til virksomhet som kommer en lukket krets til gode. Det betyr virksomhet som i for stor grad ivaretar interessene til, eller kommer en for snever gruppe av personer til gode.  

Lukkede organisasjoner kan ikke motta momskompensasjon. Lukkede organisasjoner defineres her som organisasjoner som ikke er åpne for allmennheten hvor dette ellers hadde vært naturlig. Slike organisasjoner kjennetegnes ved at nye medlemmer må anbefales eller inviteres av eksisterende medlemmer, og eventuelt at nye medlemmer må kunne vise til visse kvalifikasjoner som godt omdømme, god privatøkonomi og lignende.  

Dette betyr ikke at organisasjoner som stiller krav til kvalifikasjoner for medlemskap som har en saklig sammenheng med organisasjonens virksomhet eller som har en naturlig avgrensning i medlemskap skal falle ut. Eksempler på en slik naturlig avgrensning kan være at et skytterlag stiller krav om at medlemmene må ha tillatelse til å bære våpen. En annen naturlig avgrensning kan være geografi.

Med begrepet fortjenestebasert mener vi aktiviteter som er egnet til å generere fortjeneste for de som står bak aktivitetene. Fortjeneste er overskudd som kan deles ut til eierne, medlemmene dersom organisasjonsformen eller vedtektene tillater det. En organisasjon som søker kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd, men kravet er at overskuddet i sin helhet blir ført tilbake til den frivillige virksomheten.  

Det gis ikke kompensasjon til virksomhet som gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt ses på som kostnader av privat karakter. Organisasjoner som arbeider for medlemmenes privatøkonomiske interesser, kan ikke motta kompensasjon.  

Noen eksempler kan være kostnader til vedlikehold eller snøbrøyting på private veier, kostnader til vedlikehold av fellesarealer knyttet til boliger eller hytter eller kostnader til ferielignende reiser.  

Kostnader av privat karakter skal trekkes fra i søknadsgrunnlaget, og organisasjonen må kunne dokumentere at kostnader det søkes om kompensasjon for er til bruk i den frivillige og ikke- fortjenestebaserte delen av virksomheten.  

Privat karakter er kostnader det er normalt at privatpersoner selv betaler. Dette skal trekkes fra søknaden om momskompensasjon. Eksempler kan være en forening som ubedrer en brygge med private båtplasser eller skifter ut postkassestativ. 

Dere kan søke, men dere har ansvar for å gjøre en avgrensing av hvilke kostnader som skal være med i søknaden. 

Det gis ikke kompensasjon for kostnader knyttet til servering. Det gis heller ikke kompensasjon for kostnader knyttet til leie av selskapslokaler i forbindelse med serveringen.  

Nei, det er ikke inkludert i denne ordningen, med mindre kjøperen omsetter av samme slag i virksomheten sin.

Søkerne må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i ledd det blir søkt om momskompensasjon for. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver blir likestilt når det gjelder krav til frivillig innsats. Gratis styreinnsats blir vurdert som frivillig innsats, men blir ikke vurdert til å tilfredsstille kravet til frivillig innsats alene.  

Dere kan søke om kompensasjon for vedlikeholdskostnader så lenge de ikke gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie.  

Vedlikehold er arbeid som utføres for å bringe formuesobjektet tilbake til samme stand som det hadde da det var nytt. Det må være et visst behov for vedlikehold for at dette skal kompenseres. 

Om forenklet modell

Forenklet modell er en av to modeller du kan velge å bruke når du søker om momskompensasjon. 

Denne modellen tar utgangspunkt i de totale driftskostnadene i organisasjonen. Etter ev. avgrensninger og fradrag blir det regnet ut et beregnet søknadsbeløp basert på gjennomsnittlige merverdiavgiftskostnader i frivillige organisasjoner. 

I forenklet modell må søker ha minst 100 000 kroner i søknadsgrunnlag for å kunne søke. 

Det bergenes 8 % søknadsbeløp av de første 5 mill. kroner i søknadsgrunnlag. Deretter beregnes det 6 % søknadsbeløp av søknadsgrunnlag over 5 mill. kroner. 

Alle som søker om momskompensasjon må vurdere om noen varianter av driftskostnader skal trekkes ut. Avgrensningene må dere gjøre uansett om dere bruker forenklet modell eller dokumentert modell: 

 • Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av organisasjonen.  
 • Kostnadsførte nybygging, påbygging og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom.
 • Avskrivninger på bygg, anlegg og annen fast eiendom, se veiledning 3. 
 • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie.  
 • Kostnader knyttet til anleggsprosjekt som blir omfattet av ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (spillemiddelanlegg), se veiledning 5. 

Dersom organisasjonen også driver virksomhet som faller utenfor ordningen, må dere selv gjøre avgrensninger på hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dere kan for eksempel ta utgangspunkt i organisatoriske eller økonomiske skillelinjer i organisasjonen. Dersom dere ikke gjør en slik avgrensning, kan dere etter en totalvurdering få avslag på søknaden. 

I forenklet modell skal kostnader til lønn, og andre kostnader uten merverdiavgift, være med. Modellen legger til grunn at det i gjennomsnitt er 35% av de totale kostnadene som er belastet med merverdiavgift, og tar på denne måten hensyn til at organisasjonen har lønn og andre kostnader uten merverdiavgift. Husk å sjekke om dere har fradrag og avgrensinger som skal redusere søknadsgrunnlaget. 

Ja. Alle søkere, underledd og aksjeselskap som har 5 millioner kroner eller mer i totale driftskostnader må gjøre disse fradragene: 

 • Kontantoverføringer, personalkostnader og øvrige kostnader i utlandet.  
 • Totale driftskostnader knyttet til merverdiavgiftspliktig virksomhet.  
 • Overføringer til andre organisasjoner, eller overføringer mellom ledd i samme organisasjon.  
 • Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget. 

Om dokumentert modell

Dokumentert modell er en av to modeller du kan velge å bruke når du søker om momskompensasjon. Søknadsbeløpet i dokumentert modell er merverdiavgiftskostnader på varer og tjenester basert på regnskapet ett år tilbake i tid, etter generelle avgrensninger. Vær oppmerksom på at det finnes kostnader som faller utenfor ordningen, og kostnader som ikke gir til rett kompensasjon. 

Minstegrensen for å kunne søke etter dokumentert modell er 7 000 kroner i søknadsbeløp, det vil si i merverdiavgiftskostnader du har rett på kompensasjon for. Denne grensen gjelder ikke for underledd.  

Alle som søker om momskompensasjon må vurdere om noen varianter av driftskostnader skal trekkes ut. Avgrensningene må dere gjøre uansett om dere bruker forenklet modell eller dokumentert modell:  

 • kostnader eller anskaffelser som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten eller er knyttet til virksomhet som kommer inn under § 3 tredje ledd. 
 • ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader. 
 • kostnadsførte avskrivninger og nedskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom. 
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom. 
 • kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for anlegg til idrett og fysisk aktivitet. 

I dokumentert modell kan dere heller ikke søke om:  

 • Kostnader som er (eller kunne blitt) refundert gjennom alminnelig mva- melding til skatteetaten. Men dersom dere har forholdsmessig refusjon av mva- kostnader gjennom det ordinære mva- systemet, kan dere søke om kompensasjon for den delen som ikke er refundert.  
 • Driftskostnader knyttet til virksomhet som har rett til kompensasjon gjennom lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommune, fylkeskommune mv.  Dersom dere har forholdsmessig refusjon gjennom den kommunale- og fylkeskommunale mva- ordningen kan dere få kompensasjon for den delen som ikke er refundert.  
 • Kostnader knyttet til servering, leie av selskapslokale i forbindelse med servering, samt kjøp, drift og vedlikehold av personkjøretøy.  

Om regnskap og revisjon

Totale driftskostnader blir hentet fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. For de som har avvikende regnskapsår er det sist godkjente årsregnskap som blir lagt til grunn.

 Eksempel: En organisasjon som har regnskapsår fra 01.10.2019 – 30.09.2020 bruker dette regnskapet som søknadsgrunnlag i søknadsåret 2021. 

De fleste velger å bokføre kompensasjonen som en inntekt, andre som en kostnadsreduksjon. Har du valgt å bokføre kompensasjonen som en kostnadsreduksjon i det reviderte regnskapet, så er du låst av det når du igjen skal søke kompensasjon. Totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid, og det er ikke anledning til å justere driftskostnadene manuelt i søknaden for å «korrigere» kostnadsreduksjonen. Vi gjør oppmerksom på at sentralledd og andre som videreformidler kompensasjon må innrette sin bokføring slik at videreformidlet kompensasjon ikke inngår i neste års søknadsgrunnlag. Dette kan løses med å bokføre mottatt kompensasjon til underledd og aksjeselskap som en kortsiktig gjeld. 

Totale driftskostnader blir hentet fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. For de som har avvikende regnskapsår er det sist godkjente årsregnskap som blir lagt til grunn.   

Eksempel: En organisasjon som har regnskapsår fra 01.10.2020 – 30.09.2021 bruker dette regnskapet som søknadsgrunnlag i søknadsåret 2022. 

Alle som vil ha mva. kompensasjon må ha et revidert regnskap. Organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader kan bruke valgt revisor. Valgt revisor skriver ikke alltid en egen revisjonsberetning, men signatur på regnskapet fra valgt revisor aksepteres i disse tilfellene som dokumentasjon på at regnskapet er revidert. Dersom organisasjonen har over 5 mill. i driftskostnader (to år på rad) må dere benytte registrert revisor og registrert revisor skal utarbeide både en revisjonsberetning og en revisorrapport. Revisjonsberetningen omhandler regnskapet og revisorrapporten omhandler søknadstallene. Les mer om revisjon, revisjonsberetning og revisorrapport på våre nettsider. Ta kontakt dersom du fremdeles er usikker på kravene rundt revisjon.  

Revisjonsberetning er en uttalelse fra revisor til selve regnskapet. Revisorrapporten er en rapport som består av ett sett med kontrollhandlinger knyttet til søknaden. 

Det skrivet som revisor lager etter den vanlige årlige gjennomgangen av regnskapet. Skrivet bekrefter vanligvis hva årsresultatet ble og om regnskapet er avlagt i samsvar med god regnskapsskikk. Enkelte små organisasjoner bruker bare revisors signatur på regnskapet som revisjonsberetning. 

Søkere, underledd og aksjeselskap skal alle ha reviderte regnskap. Organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader kan bruke valgt revisor. Dersom totale driftskostnader overstiger 5 millioner kroner to år på rad må organisasjonen bruke revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor. Det er bare sentralledd og enkeltstående søkere som skal sende inn revisjonsberetning til oss. Men alle andre må kunne vise fram revisjonsberetning dersom vi ber om det. 

Revisorrapporten er en rapport som består av et sett med kontrollhandlinger knyttet til søknaden, og kommer i tillegg til den ordinære revisjonen av årsregnskapet (revisjonsmelding). 

Disse organisasjonene skal levere revisorrapport (avtalte kontrollhandlinger): 

 • Søkere, underledd og aksjeselskap som har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for sin egen søknadsdokumentasjon. 
 • Sentralledd som i den samla søknaden har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden. 
 • Enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, som i den samla søknaden har minst fem mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad, skal ha revisorrapport for den samla søknaden. 

Revisorrapport fra lokallag, regionallag og aksjeselskap skal ikke sendes til oss, men til sentralleddet. Kontakt ditt sentralledd for å få vite den interne søknadsfristen. 

Revisorrapporten skal være utarbeidet av statsautorisert-, registrert-, eller kommunerevisor. Revisor skal utføre kontroll av søknadene basert på standarden ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Bortsett fra å avdekke og rapportere funn basert på de avtalte kontrollhandlingene har ikke revisor ansvar for eller plikt til å kontrollere søknadene. Revisor skal for eksempel ikke vurdere om søkeren kommer inn under ordningen. Ved spørsmål om de avtalte kontrollhandlingene oppfordrer vi revisor om å ta kontakt med oss. 

Det er en felles grense på fem millioner kroner i driftskostnader før det er krav om bruk av registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor til revisjon av regnskapet (revisjonsberetning) og søknad om momskompensasjon (revisorrapport). Dette gjelder ikke organisasjoner som etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å bruke registrert revisor, statsautorisert revisor eller kommunerevisor, for eksempel stiftelser. Se punkt 2.3 i høringsnotat for mer informasjon om forenkling og lettelse i krav om bruk av revisor. 

 • Revisor bruker feil rapport. Pass på at revisorrapporten dere bruker gjelder riktig modell, og riktig type søker. 
 • Revisor rapporterer ikke på alle punkter. Dersom enkelte kontrollhandlinger ikke er aktuelle, skal revisor rapportere at de ikke er aktuelle. Hvis revisor ikke gjør dette, kan vi ikke vite om kontrollhandlingen er glemt, eller om den ikke er aktuell. Dette kan få konsekvenser for søknaden. 
 • Revisor rapporterer ikke avdekkede feil og om de er korrigert i søknaden. Hvis det er avdekket feil i søknaden, er det viktig at dette kommer tydelig frem. Det må også komme tydelig frem om feilen er korrigert i søknaden eller ikke. 

I samarbeid med Revisorforeningen har vi laget et e-kurs om momskompensasjonsordningen med spesiell vekt på endringer i regelverket som trådte i kraft 1. januar 2019. 
Du kan lese mer og melde deg på kurset her

Om søknadsprosessen

Fristen for å søke om momskompensasjon (generell ordning) er  1. september hvert år.  
Dersom 1. september er i en helg (lørdag/søndag) eller rød kalenderdag, er fristen første arbeidsdag etterpå. 

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Sentralledd har egne interne frister for sine underledd. Ta kontakt med ditt sentralledd for å finne ut når den interne fristen er. 

Kvittering på innsendt søknad blir sendt til organisasjonens meldingsboks i Altinn og til e-posten som er oppgitt i søknadsskjema.    

Søknaden blir lagret automatisk underveis. Du kan derfor logge ut av søknadsskjemaet når som helst og fortsette utfyllingen senere. Husk likevel å sende inn søknaden før søknadsfristen! Vi har en streng praksis, og søknader sendt inn etter søknadsfristen blir avvist. Vær dessuten oppmerksom på at søknadsskjema vil bli fjernet når søknadsfristen har løpt ut. 

Det utføres noen automatiske kontroller ved utfylling av søknadsskjema. Du vil blant annet få varsel dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisterert, og du vil få tilbakemelding om enkelte type mangler. Dermed har du muligheten til å rette opp feil og mangler før levering. 

Du vil kunne levere søknaden selv om den inneholder noen typer feil og mangler. For eksempel er det mulig å levere en søknad selv om du har fått melding om at organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Vær oppmerksom på at feil og mangler vil kunne føre til avslag på søknaden.  

Juridisk selvstendig enhet som organisatorisk eller gjennom vedtekter samordner regional- og/eller lokalledd med felles formål. 

Juridisk selvstendig enhet på lokalt plan som organisatorisk eller gjennom vedtekter er knyttet til et sentralledd, og som har ett eller flere lokalledd knyttet til seg. Underledd blir brukt som en fellesnevner på lokallag, regionallag og aksjeselskap. 

Juridisk selvstendig enhet som organisatorisk eller gjennom vedtekter er knyttet til et sentralledd. Underledd blir brukt som en fellesnevner på lokallag, regionallag og aksjeselskap. 

Underledd er en samlebetegnelse på regional- og lokalledd. Underledd som er knyttet til et sentralledd kan ikke søke på selvstendig grunnlag. 

Juridisk enhet som ikke er tilknyttet et sentralledd og som søker momskompensasjon på egenhånd.

Dere kan søke dersom dere er fullt ut eid av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon. 

Nei, da skal dere søke via sentralleddet. Vær obs på at sentralleddene ofte har egne frister.  

Pliktige vedlegg til søknaden er godkjent underskrevet årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning for sentralleddet eller enkeltstående søker. Dette blir du bedt om å legge ved i søknadsprosessen.  

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver kan brukes til å dokumentere frivillig innsats. Gratis styreinnsats blir vurdert som frivillig innsats, men er ikke nok til å tilfredsstille kravet om frivillig innsats alene.  

Det må ikke være for tette bånd mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser. Eksempler på dette kan være at man får store fordeler i kontingent, som rabatter, eller at givere av gaver får reklame, markedsføring eller annen form for fordel i retur.  

Vurderingen av om frivillig innsats er en viktig del av virksomheten blir en skjønnsmessig vurdering. I tillegg til å se på gjenytelser kan man også for eksempel vurdere forholdet mellom lønnet og ulønnet innsats, om den frivillige innsatsen tilhører organisasjonen eller tallet på medlemmer som yter frivillig innsats.  

Vi sender ut endelig svar til organisasjonens meldingsboks i Altinn i første halvdel av desember. Vi vil også publisere tildelingslister på våre nettsider på samme tidspunkt.