Alle som søker momskompensasjon på varer og tjenester må ha reviderte regnskap og skal ha en revisjonsberetning. I tillegg må enkelte søkere også utarbeide revisorrapport. 

Revisjonsberetning

Alle søkere må ha reviderte regnskap og revisjonsberetning når de skal søke om momskompensasjon. Det er bare sentralledd og enkeltstående søkere som skal sende inn revisjonsberetning til oss, men alle andre må kunne vise frem revisjonsberetning dersom vi ber om det.

Revisjonsberetning er skrivet som revisor lager etter den vanlige årlige gjennomgangen av regnskapet, altså den ordinære revisjonen av regnskapet. Skrivet bekrefter vanligvis hva årsresultatet ble, og om regnskapet er avlagt i samsvar med god regnskapsskikk. Enkelte organisasjoner bruker bare revisors signatur på regnskapet som revisjonsberetning. Det må komme tydelig frem at signaturen er fra revisor.

Organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader kan bruke valgt revisor til revidering av regnskapet. Valgt revisor er en revisor valgt av årsmøtet, eller annet kompetent organ i henhold til organisasjonens vedtekter, og som ikke trenger være statsautorisert revisor. Valgt revisor skal ikke være den samme som har ført regnskapet eller et styremedlem. Enkelte organisasjoner har likevel krav om å bruke statsautorisert revisor uavhengig av størrelsen på driftskostnader, som for eksempel stiftelser. 

Dersom de totale driftskostnadene overstiger 5 millioner kroner to år på rad, må organisasjonen bruke statsautorisert revisor.

Revisorrapport

Revisorrapport er obligatorisk for:

  • organisasjoner som har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad, 
  • sentralledd og enkeltstående søkere som søker på vegne av aksjeselskap, og som i den samlede søknaden har minst 5 millioner kroner i totale driftskostnader to år på rad.  

Revisorrapport fra underledd og aksjeselskap skal ikke sendes til oss, men til sentralleddet. Kontakt ditt sentralledd for å vite den interne søknadsfristen. 

Revisorrapport, også kalt avtalte kontrollhandlinger, er en rapport som består av et sett med kontrollhandlinger knyttet til selve søknaden. Statsautorisert revisor eller kommunerevisor skal utføre kontroll av søknadene basert på standarden “ISRS 4400 – avtalte kontrollhandlinger”. 

Bortsett fra å avdekke og rapportere funn basert på de avtalte kontrollhandlingene, har ikke revisor ansvar for eller plikt til å kontrollere søknadene. Revisor skal for eksempel ikke vurdere om søkeren kommer inn under ordningen. Ved spørsmål om de avtalte kontrollhandlingene oppfordrer vi revisor om å ta kontakt med oss. 

Maler for revisorrapport

Her finner du maler for ulike revisorrapporter. Pass på å bruke rett modell, rett type søker og rett søknadsår. Vi oppdaterer malene i forkant av hver søknadsrunde.

Vanlige feil i revisorrapporten

  • Revisor bruker feil rapport. Pass på at revisorrapporten dere bruker gjelder rett modell og rett type søker.
  • Revisor rapporterer ikke på alle punkter. Dersom enkelte kontrollhandlinger ikke er aktuelle, skal revisor rapportere at de ikke er aktuelle.
  • Revisor rapporterer ikke avdekkede feil og om de er korrigert i søknaden.

Kurs for revisorer

I samarbeid med Revisorforeningen har vi laget et eKurs om moms-kompensasjonsordningen. Kurset gir en innføring i regelverket og revisors avtalte kontrollhandlinger. Du kan lese mer og melde deg på kurset på Revisorforeningen sine nettsider.

Gå tilbake til hovedsiden for momskompensasjon på varer og tjenester.