Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar om momskompensasjon på varer og tjenester.

Generelle spørsmål om ordningen

Alle organisasjoner i momskompensasjonsordningen, også underledd og aksjeseskap, må være registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene.

Dere må regne med noe saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler at dere registrerer dere i god tid.   Søker må være registrert både ved søknadsfristen 1. september og på utbetalingstidspunktet. 

Frivillige organisasjoner kan søke momskompensasjon dersom de er registrert i Frivillighetsregisteret, avgrenset til

  • en demokratisk ikke-økonomisk forening.
  • en tros- og livssynsorganisasjon. 
  • en stiftelse.
  • et aksjeselskap som fullt ut er eid av en eller flere organisasjoner som alle kan få momskompensasjon. 

Les mer om hvem som kan søke her.

Dere kan søke, men dere har ansvar for å gjøre en avgrensing av hvilke kostnader som skal være med i søknaden. Dette kan gjøres gjennom organisatoriske eller økonomiske skillelinjer innenfor den enkelte organisasjon. Søkere som har virksomhet både innenfor og utenfor formålet med ordningen, og som ikke har foretatt en slik avgrensning ved søknad, kan etter en totalvurdering få avslag på søknaden. 

Søkerne må kunne dokumentere at frivillig innsats i form av gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og/eller gaver er en viktig del av virksomheten. Kun ordinær gratis styreinnsats er ikke nok frivillig innsats. 

Dersom det er pliktig å være medlem i organisasjonen, vil ikke medlemskontingent inngå som en del av den frivillige innsatsen. Dette gjelder også dugnad som gratis arbeidsinnsats dersom det er pliktig å utføre dugnadsarbeid. 

Det må ikke være for tette bånd mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser. Eksempler på dette kan være at medlemskapet gir store fordeler som rabatter, den frivillige innsatsen er i forbindelse med studieløp, eller at givere av gaver får reklame, markedsføring eller annen form for fordel i retur.   

Vurderingen av om frivillig innsats er en viktig del av virksomheten blir en skjønnsmessig vurdering. I tillegg til å se på gjenytelser kan man også for eksempel vurdere forholdet mellom lønnet og ulønnet innsats, om den frivillige innsatsen tilhører organisasjonen eller tallet på medlemmer som yter frivillig innsats. For aksjeselskap kan ikke den samme frivillige innsatsen i eierorganisasjonen bli brukt til å dokumentere frivillig innsats i aksjeselskapet.

Se eksempel på klagesaker som er behandlet i Lotterinemnda:

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver kan brukes til å dokumentere frivillig innsats. I søknadsskjemaet blir dere bedt om å oppgi hvilken type gratis arbeidsinnsats dere har, eventuelle gaver og medlemskontingent. Det er også mulighet til å oppgi antall frivillige.

Med begrepet fortjenestebasert mener vi aktiviteter som kan generere fortjeneste for de som står bak aktivitetene. For eksempel kan det være at det blir utdelt overskudd til stifter eller medlemmer, at private eiendeler får en verdiøkning, eller at det blir overført verdier ved en oppløsning. Denne delen av virksomheten er ikke kompensasjonsberettiget, og må tas ut av søknadsgrunnlaget. En organisasjon kan drive en aktivitet som er egnet til å gå med overskudd, for eksempel kioskdrift, men overskuddet må i sin helhet bli ført tilbake til den frivillige virksomheten.

Juridisk selvstendig enhet som organisatorisk eller gjennom vedtekter samordner regional- og/eller lokalledd med felles formål.  Eksempler på sentralledd er Norges Idrettsforbund og Norske Kvinners Sanitetsforening

Underledd er en samlebetegnelse på regional- og lokalledd. Underledd er en juridisk selvstendig enhet på lokalt plan som organisatorisk eller gjennom vedtekter er knyttet til et sentralledd. Eksempler er idrettslag under Norges idrettsforbund, kor tilknyttet et korforbund, et lokalt Røde Kors-lag under Norges Røde Kors.

Underledd som er knyttet til et sentralledd kan ikke søke på selvstendig grunnlag og må følge søknadsmodellen til sentralleddet.

Juridisk enhet som ikke er tilknyttet et sentralledd og som søker momskompensasjon på egenhånd.

Vi har lagt inn eksempler på saker som har vært behandlet i Lotterinemnda under flere tema i veiledningen. For å finne flere saker som er behandlet hos klageinstansen, kan dere se avgjorte saker hos Lotterinemnda.

Om søknadsmodellene

Forenklet modell er en av to modeller du kan velge å bruke når du søker om momskompensasjon. 

Denne modellen tar utgangspunkt i de totale driftskostnadene i organisasjonen. Etter ev. avgrensninger og fradrag blir det regnet ut et beregnet søknadsbeløp på 8 % eller 6 % av søknadsgrunnlaget. 

Les mer om forenklet modell og hvilke kostnader som kan inngå i søknadsgrunnlaget.

I forenklet modell skal kostnader til lønn, og andre kostnader uten merverdiavgift, være med. Modellen legger til grunn at det i gjennomsnitt er 35% av de totale kostnadene som er belastet med merverdiavgift, og tar på denne måten hensyn til at organisasjonen har lønn og andre kostnader uten merverdiavgift. Husk å sjekke om dere har fradrag og avgrensinger som skal redusere søknadsgrunnlaget. 

Dokumentert modell er en av to modeller du kan velge å bruke når du søker om momskompensasjon. Søknadsbeløpet i dokumentert modell er merverdiavgiftskostnader på varer og tjenester basert på regnskapet ett år tilbake i tid, etter avgrensninger.

Les mer om dokumentert modell og hvilke kostnader som kan inngå i søknadsgrunnlaget.

Om dere søker dokumentert modell, må dere levere en transaksjonsliste. Dette er en egen sammenstilling av de kompensasjonsberettigede merverdiavgiftskostnadene dere søker om. Vi har utarbeidet en mal dere kan finne her på nettsidene våre.

Dere kan søke på kostnadene til kjøp av løypemaskin. Hvor mye dere kan inkludere og når dere får kompensasjonen, avhenger av søknadsmodell. Om dere søker dokumentert modell kan dere føre opp mva-kostnadene fra kjøpet i transaksjonslisten. Dersom dere søker forenklet modell, må maskinen være kostnadsført for å ta med hele kjøpet i søknadsgrunnlaget. Om maskinen er ført som en eiendel i balansen, kan dere inkludere avskrivningene på maskinen i forenklet modell.

Vær oppmerksom på at underledd og aksjeselskap må følge sentralleddets valg av søknadsmodell.

Ved kjøp av maskiner, utstyr og andre kapitalvarer med merverdiavgiftkostnader på 50 000 kroner eller mer, er det en innlåsningsperiode på 5 år. Kompensert beløp skal tilbakebetales i de tilfeller der slike driftsmidler selges, gis bort eller lignende innen 5 år etter anskaffelsen.

Om regnskap, revisjonsberetning og revisorrapoort

Totale driftskostnader blir hentet fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid. For de som har avvikende regnskapsår er det sist godkjente årsregnskap som blir lagt til grunn.

 Eksempel: En organisasjon som har regnskapsår fra 01.09.2021 til 30.08.2022 bruker dette regnskapet som søknadsgrunnlag i søknadsåret 2023.

Alle som vil ha momskompensasjon må ha et revidert regnskap. Organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader kan bruke valgt revisor. Valgt revisor skriver ikke alltid en egen revisjonsberetning, men signatur på regnskapet fra valgt revisor aksepteres i disse tilfellene som dokumentasjon på at regnskapet er revidert. Dersom organisasjonen har over 5 mill. i driftskostnader (to år på rad) må dere benytte statsautorisert revisor som skal utarbeide både en revisjonsberetning og en revisorrapport . Les mer her.

De fleste velger å bokføre kompensasjonen som en inntekt, andre som en kostnadsreduksjon. 

Har du valgt å bokføre kompensasjonen som en kostnadsreduksjon i det reviderte regnskapet, så er du låst av det når du igjen skal søke kompensasjon. Totale driftskostnader skal hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid, og det er ikke anledning til å justere driftskostnadene manuelt i søknaden for å «korrigere» kostnadsreduksjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at sentralledd og andre som videreformidler kompensasjon må innrette sin bokføring slik at videreformidlet kompensasjon ikke inngår i neste års søknadsgrunnlag. Dette kan løses med å bokføre mottatt kompensasjon til underledd og aksjeselskap som en kortsiktig gjeld. 

Om søknadsprosessen

Kvittering på innsendt søknad blir sendt til organisasjonens meldingsboks i Altinn og til e-post til den som har sendt søknaden.    

Søknaden blir lagret automatisk underveis. Du kan derfor logge ut av søknadsskjemaet når som helst og fortsette utfyllingen senere. Husk likevel å sende inn søknaden før søknadsfristen! Vi har en streng praksis, og søknader sendt inn etter søknadsfristen blir avvist. Vær dessuten oppmerksom på at søknadsskjema vil bli fjernet når søknadsfristen har løpt ut. 

Det utføres noen automatiske kontroller ved utfylling av søknadsskjema. Du vil blant annet få varsel dersom organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisterert, og du vil få tilbakemelding om enkelte type mangler. Dermed har du muligheten til å rette opp feil og mangler før levering. 

Du vil kunne levere søknaden selv om den inneholder noen typer feil og mangler. For eksempel er det mulig å levere en søknad selv om du har fått melding om at organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Vær oppmerksom på at feil og mangler vil kunne føre til avslag på søknaden.  

Nei, da skal dere søke via sentralleddet. Vær obs på at sentralleddene ofte har egne frister og at dere må bruke samme søknadsmodell som sentralleddet.

Lokallag, regionallag og aksjeselskap som søker direkte til oss vil bli avslått. Derfor er det spesielt viktig å sjekke om din organisasjon eller forening er knyttet til et sentralledd.

Sentralleddet skal informere alle underledd om søknadsprosedyrer og frister. I søknaden skal dere inkludere alle underledd og aksjeselskap som oppfyller vilkårene.

Sentralleddet utarbeider en sammenstilling på vegne av hele organisasjonen etter fastsatt mal (regneark). I regnearket fyller dere inn organisasjonsnummer, navn og søknadstall til sentralledd og alle underledd.

Sentralleddet kan selv påregne et administrasjonstilskudd på inntil 1 % av tildelte midler til underledd og aksjeselskap, begrenset til 4 millioner kroner. Dere kan fylle ut eventuelt administrasjonstilskudd i søknadskjemaet.

Etter at kompensasjonen er mottatt, har sentralleddet 3 uker på å videreformidle kompensasjonen til underledd og aksjeselskap.

 

Det er ikke et krav om å legge ved vedtektene i søknaden. Dersom vedtektene har blitt endret, og det kan ha betydning for utfallet av søknaden, må vi gjøres oppmerksom på endringene.

Se hva som skal legges ved søknaden her.

Vi sender ut endelig svar til organisasjonens meldingsboks i Altinn i første halvdel av desember. Vi vil også publisere tildelingslister på våre nettsider på samme tidspunkt.  Sentralleddet skal videreformidle kompensasjonen til underledd og aksjeselskap innen 3 uker etter at kompensasjonen er mottatt.

Dersom vi har spørsmål i saksbehandlingen av søknaden, vil vi som hovedregel bruke Altinn til å kommunisere med organisasjonene. Sjekk derfor at innsender og eventuelt andre har fått delegert rollen «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn.

Vi kan også bruke e-post eller telefonnummer oppgitt under kontaktinformasjon i søknaden.

Straks en søker blir oppmerksom på at en søknad inneholder feil, eller at det er utbetalt uberettiget kompensasjon, skal søkeren melde det til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Uberettiget eller for mye utbetalt kompensasjon kan bli krevd tilbakebetalt. Momskompensasjon som har blitt tildelt til konkurransevridende virksomhet, kan kreves tilbake i inntil 10 år i henhold til EØS-avtalen.

Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløp til utbetaling redusert med samme prosentsats.

En annen årsak kan være at søknadsbeløpet er blitt korrigert under saksbehandlingen. Dette skal da framgå av vedtaket dere får i innboksen til organisasjonen i Altinn.

Hver søknad skal hvert år vurderes etter regelverket. Det betyr at selv om dere har mottatt kompensasjon tidligere år, er det ingen garanti for at dere fortsatt får godkjent søknaden i år. Eksempler på hva som kan være årsaken til dette er at dere har feil eller mangler ved søknaden, vi har etablert ny praksis på et område, for å sikre likebehandling mellom søkerne i ordningen, eller vi kan forstå virksomheten til organisasjonen deres bedre. Dette gjelder et svært lite antall organisasjoner hvert år.

Søkere har 3 uker klagefrist etter at vedtaket er sendt ut. Dersom dere ønsker å klage, skal klagen sendes gjennom lenken i vedtaket. Underledd må ta kontakt med sitt sentralledd og sende inn klage gjennom dem. 

Dersom vi opprettholder vedtaket, blir en innstilling sendt til Lotterinemda som er klageinstans. Lotterinemnda tar så den endelige avgjørelsen av klagen. 

Tilbake til hovedsiden momskompensasjon på varer og tjenester.