For å søke må de ha ein godkjent søknad om spelemiddeltilskot. Denne søknaden sender de til Kulturdepartementet.

Desse kan søke:

 • idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
 • samanslutningar organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • samanslutningar under Den Norske Turistforening
 • samanslutningar under Norges Bilsportforbund
 • samanslutningar under Det frivillige Skyttervesen
 • aksjeselskap/allmennaksjeselskap
 • stiftelsar
 • andre samanslutningar

Dersom anlegget er bygd i regi av kommunar eller fylkeskommunar kan de ikkje søke.

Ordninga gjeld meirverdiavgift knytt til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.  

De kan søke om å få kompensert meirverdiavgift dersom byggearbeidet er starta etter 1.januar 2010. Anlegget må vere ferdig før de kan søke.  

De må ha minst 15 000 i søknadsberettiga meirverdiavgiftskostnadar. 

Denne ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnadar.  

Ja, anlegget må vere ferdig.

De kan berre søke om momskompensasjon for byggesteg etter 1. januar 2010, og anlegget må vere ferdig før de kan søke i denne ordninga.

Nei, de kan berre søke om momskompensasjon for byggesteg etter 1. januar 2010.

Eit byggesteg er bygging av ei anleggseining som:

 • kan brukast som ei sjølvstendig eining til idrett/aktivitet
 • blir bygd samanhengande og innanfor ein avgrensa tidsperiode
 • normalt skal ha ein eigen spelemiddelsøknad

De kan berre søke om momskompensasjon for byggesteg etter 1. januar 2010, og anlegget må vere ferdig før de kan søke i denne ordninga.

Søknadsfristen var 1. desember.

Ja, det kan de. Ein søkjar som er registrert i meirverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig frådrag for inngåande avgift der, kan også søkje om momskompensasjon etter ordninga om idrettsmoms. Men då skal frådragsført meirverdiavgift i det ordinære avgiftsoppgjeret trekkjast ut i søknaden om momskompensasjon.

Søknaden om momskompensasjon skal ha to vedlegg.

1) Rekneskapssamandrag, som er ei oppstilling av finansieringa av anlegget, samt eit samandrag av hovudpostane i rekneskapen. Dette samandraget skal vere signert av organisasjonen, av kommunen og av revisor. I samandraget må de skilje mellom anleggselement som gir rett til tilskot, og anleggselement utan rett til tilskot.

2) Revisorrapport/avtalte kontrollhandlingar: Anleggsrekneskapen skal gjennomgåast og kontrollerast av kommunen sin revisor. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen skal revisor lage ein rapport.

Dersom anlegget får spelemiddeltilskot på mindre enn 400 000 kroner, kan de bruke ein annan revisor enn kommunen sin.

Ja, så lenge de er godkjente mottakarar av spelemiddeltilskot kan de søke.  

Dersom anlegget får inntil 400 000 kroner i spelemiddeltilskot, kan du bruke vald revisor.

Ja, det kan du.

Ja, ei kvittering med stadfesting og ein kopi av søknaden blir sendt til den e-postadressa de har registrert i søknaden.