Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Oppdatert søkerliste og utbetaling finner du nederst på siden.

Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å søke.

Søknadsfristen er 15. november.

Du må gjennom seks ja/nei- spørsmål før du kommer til søknadssiden.

Dersom dere har arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan dere få 50 prosent. Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller et arrangement en gang.

Dersom dere fikk tilskudd i den delen av tilskuddsordningen som gjelder de som fikk momskompensasjon i 2020, skal dette trekkes fra.  Dette vil bli gjort automatisk i saksbehandlingen.

Les forskriften her.

Dette er en tillitsbasert ordning. Dersom dere er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden sendes.  Spørsmål og svar gir veiledning på en del konkrete problemstillinger.

Se også ordningen for arrangører av publikumsarrangement av nasjonal verdi i idretten.

Det kan søkes om:

Merkostnader:

 • Dere kan søke om støtte til merkostnader til smitteverntilpassinger på grunn av covid- 19- restriksjoner, råd eller anbefalinger fra myndighetene. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr,  kostnader til ekstra renhold, leie av ekstra eller større lokaler eller behov for flere instruktører for å ivareta mindre grupper.  Har organisasjonen hatt merkostnader knyttet til andre aktørers arrangementer og aktiviteter så kan det også søkes om støtte til dette (deltakelse på bortekamper etc.).
 • Dere kan også søke om støtte til kostnader dere har hatt fordi dere har utviklet eller tilpasset aktiviteter etter smittevernsrestriksjoner eller råd og anbefalinger fra myndighetene.  Dette kan for eksempel være digitalisering av eksisterende tilbud, nye aktiviteter som digitale turtilbud/digitale møteplasser, kompetanseheving hos instruktører og frivillige innenfor digitalisering og smittevern eller engangskostnader som er nødvendige for å omstille virksomheten.

Mindreinntekter fra arrangement:

 • Dere kan søke om tilskudd dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn budsjettert med på grunn av covid-19.  Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  Dette gjelder både avlyste og delvis gjennomførte arrangement.
 • Dersom dere har mistet oppdrag på grunn av avlyst eller delvis gjennomført arrangement kan dere søke om dere har mindre i inntekter enn dere budsjetterte med.
 • Dere kan ikke søke om tilskudd for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.

Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter: 

 • Spesifisert aktivitet er tilbud som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. Dette kan for eksempel være museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg.  Dere kan søke dersom dere hatt helt eller delvis stengt i perioden.
 • Dere kan søke om tilskudd til tapte publikumsinntekter eller utleieinntekter. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, lisensavgifter, sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver.
 • Aktiviteter/arrangementer som er eller kan bli dekket av organisasjonens forsikringsordning, avtaler mv. eller offentlig kompensasjon utenfor denne ordningen knyttet til covid-19-utbruddet.
 • Aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser.
 • Kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke søke i denne ordningen.

Se søkerliste og utbetalinger

Vi legger ut oppdatert søkerliste hver uke. Last ned søkerliste per 20. september.

Fjerde utbetaling 9.september er på 86,3 millioner kroner. 737 søknader er innvilget, og det blir betalt ut til 708 organisasjoner. Utbetalingen omfatter nær 2700 arrangement eller aktiviteter. Totalt er det nå betalt ut over 290 millioner kroner til 2266 søknader.

Last ned liste over fjerde utbetaling 9.september.

Du kan også søke i ulike tildelinger på denne siden.