Her kan du finne spørsmål og svar om tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.  

Ordningen gjelder for perioden 1. januar – 31. mars 2022. Søknadsfristen er 20. april 2022. 

Spørsmål om ordningen

Følgende idrettsarrangement er omfattet av ordningen:

  1. Publikumsarrangement på nasjonalt nivå:

a)Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen)

b)Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn)

2. Internasjonale arrangement:

a)Europa- og verdensmesterskap

b)Europa- og verdenscup, og arrangementer av lignende status

c)Landskamper på seniornivå

Søker, eller søkers eier må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som er under konkursbehandling, kan ikke få tilskudd i denne ordningen.

Ordningen gjelder arrangement som var planlagt avholdt i Norge i tidsperioden 1. januar til og med 31. mars 2022.  

Det kan søkes om tilskudd til å dekke:

  • Arrangementsrelaterte merkostnader som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid19- utbruddet.
  • Mindreinntekter fra arrangementer.

Det kan ikke søkes om å få tilskudd til merkostnader/mindreinntekter som er dekket eller kunne blitt dekket på annen måte, for eksempel gjennom forsikringsordninger, avtaler eller annen offentlig kompensasjon knyttet til covid- 19.

Dere får ikke mer støtte fra denne ordningen enn dere har tapt på grunn av covid-19. Dere kan ikke sitte igjen med et overskudd på mer enn 70 prosent av overskuddet fra tilsvarende, tidligere arrangement.

Merkostnader betyr ekstra kostnader dere har hatt som følge av råd eller pålegg gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19.

Det kan for eksempel være kostnader knyttet til smittevern, som vakter, utstyr og leie av større eller med velegnete lokaler eller arenaer.

Dere må på forespørsel kunne gi en beskrivelse av hva dere har hatt merkostnader til.

Mindreinntekter er differansen mellom budsjetterte arrangementsinntekter og faktiske arrangementsinntekter. Når dere regner ut mindreinntektene skal dere kunne sannsynliggjøre at det er riktig ved å vise til regnskap fra arrangementer dere har hatt tidligere.

Bortfalte kostnader, altså kostnader dere har budsjettert med, men ikke har hatt, skal trekkes fra.

Dere skal også trekke fra kompensasjon dere har fått gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid-19.

Dere skal på forespørsel kunne vise til regnskap fra tidligere avholdte sammenlignbare arrangement.

Ja, ordningen gjelder også for avlyste arrangement, men arrangementet må være avlyst på grunn av pålegg eller råd fra myndighetene.

Testing for dette skal i hovedsak dekkes gjennom Helsedirektoratets ordning. Som arrangør plikter du å inngå avtale med en privat tilbyder av testing. Disse tilbyderne vil få refundert kostnadene sine for testingen, av staten gjennom Helfo.  Dette dekkes altså ikke i tilskuddsordningene for frivilligheten. Dere kan finne mer informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider: Ved arrangementer med koronasertifikat skal arrangør inngå avtale med privat tilbyder om testing til koronasertifikat – Helsedirektoratet

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å tilby hurtigtest på stedet som et supplement til testingen hos den private tilbyderen. Denne testen, samt kostnader til tilrettelegging som telt, gjerder, vakter og lignende, kan regnes som merkostnader og kan inkluderes i søknaden knyttet til arrangementet. 

Dere kan ikke søke om tilskudd for:

  • Sponsor- og reklameinntekter
  • Pengegaver

Dere kan heller ikke søke om å få dekket mindreinntekter som er eller kan bli dekket av organisasjonen sine forsikringsordninger, avtaler eller andre kompensasjonsordninger knyttet til covid- 19.

Som offentlig kompensasjon regnes økonomisk støtte fra stat, fylkeskommune, kommune, Sametinget og virksomheter eller aktører som fordeler midler på vegne av disse.

Ja, dere kan søke dersom kommunen dere holder til i for eksempel har pålegg på grunn av covid-19 som har ført til at dere må avlyse. Men dere må også oppfylle de andre kravene i ordningen.

Søker, eller søkers eier, må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Ja, dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Vær obs på at det kan være noe saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene. Husk vår søknadsfrist som er 20. april 2022.

Dere må regne med noe saksbehandlingstid fra dere registrerer dere og frem til det er ferdig behandlet av Brønnøysundregistrene. Vi anbefaler at dere registrerer dere i god tid. Her kan du følge med på saksbehandlingstiden hos Brønnøysundregistrene.

Denne ordningen er for disse idrettsarrangementene:

Publikumsarrangement på nasjonalt nivå:

-Seriespill i øverste divisjon i lagidretter for senior (kvinner og menn), samt i nest øverste divisjon i fotball for menn (OBOS-ligaen)

-Norgesmesterskap for senior i alle idretter (kvinner og menn)

Internasjonale arrangement:

-Europa- og verdensmesterskap

-Europa- og verdenscup, og arrangementer av lignende status

-Landskamper på seniornivå

Dersom dere ikke er i noen av disse gruppene skal dere ikke søke på denne ordningen. Vi anbefaler dere da å undersøke om dere kan søke i den søknadsbaserte tilskuddsordningen som gjelder for arrangementer og aktiviteter, som kommer senere. Organisasjoner som søker tilskudd etter denne ordningen for publikumsarrangementer av nasjonal verdi kan også søke tilskudd etter ordningen for arrangementer eller aktivitet, men ikke for samme arrangement.

Stiftelser og aksjeselskaper kan søke, så lenge de er registrerte i Frivillighetsregisteret og oppfyller de andre kravene i ordningen. Aksjeselskaper som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret kan også søke, forutsatt at aksjeselskapets eier er registrert i Frivillighetsregisteret.

Dere kan søke om merkostnader, det vil si ekstra kostnader dere har hatt som følge av restriksjoner eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Nei, det er bare arrangører av de definerte arrangementene som kan søke.  

Ja, kompensasjonsberettiget tap av arrangementsinntekter/kampdagsinntekter vil for eksempel inkludere hospitality, henrunder salg av VIP- billetter, VIP- losjer og gjennomføring av ulike sidearrangementer. 

Spørsmål om søknadsprosessen

Søknadsfristen er 20. april 2022.

I søknadsskjemaet skal dere fylle ut søknadstall. Det vil si budsjettert inntekt, faktisk inntekt, budsjetterte kostnader, faktiske kostnader og eventuelle fradrag (tilskudd mottatt gjennom andre ordninger eller forsikring). Dersom dere søker om å få kompensert merkostnader skal dere også fylle inn det.

Husk at dere kan lukke søknadsskjemaet og jobbe videre med det senere.  

Dere skal ikke laste opp vedlegg i søknaden.

Ja, det kan dere.

Da må du ta kontakt med oss via e-postadressen postmottak@lottstift.no snarest. Merk e-posten med organisasjonsnummer.

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. Du kan for eksempel bruke MinID eller bank-ID når du logger inn i søknadsskjemaet.

Det kommer en kvittering til den e-postadressen som er registrert i søknadsskjemaet. I tillegg kommer det en kvittering i organisasjonen sin meldingsboks i Altinn.

Dere kan legge 25 arrangementer i en søknad. Dersom dere har flere, må dere sende inn flere søknader.

Nei, en søknad kan inkludere en eller flere kamper eller arrangementer.

Ja, da kan dere søke flere ganger så lenge det er for ulike arrangementer.

Vi kommer til å behandle søknadene fortløpende og betale ut puljevis, men vi ber om forståelse for at vi ikke kan si noe om saksbehandlingstid for enkeltsøknader.

Spørsmål om utbetaling

Vi kommer til å betale ut puljevis etter hvert som vi behandler søknadene. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Dersom dere oppfyller vilkårene for å søke kan dere få utbetalt opp til 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dette gjelder om dere har gjennomført eller delvis gjennomført arrangementet.

Dere kan ikke motta mer støtte fra denne ordningen enn det tapet som dere har hatt som følge av covid-19. Dere kan ikke sitte igjen med et overskudd på mer enn 70 prosent av det dere har hatt i overskudd etter tidligere arrangementer.

Vi legger ut oppdaterte lister her på nettsidene våre jevnlig. Når vi gjør utbetalinger legger vi ut lister over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp.

Ja, dersom dere har oppgitt uriktige opplysninger som har ført til at dere har fått for høyt tilskudd kan dere måtte betale tilbake. Dersom tilskuddet ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller delvis tilbake eller falle bort.

Søkere blir orientert om dette i forbindelse med de puljevise utbetalingene. Dere får informasjon via Altinn. 

Vi kommer til å betale ut pengene puljevis, men det er ingen garanti for at dere får utbetalt pengene i første pulje selv om dere søker tidlig.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Da kan du kontakte oss på covid@lottstift.no.