Om lag 23 000 nordmenn har problemer med pengespill, og rundt 93 000 har risiko for å få problemer med pengespill, viser en ny undersøkelse fra SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen.

Funna viser at pengespillproblemer i Norge er halvert siden forrige undersøkelse i 2019.

Undersøkelsen oppsummert

 • 61,8 prosent av den norske befolkningen spiller pengespill
 • Om lag 23 000 eller mellom 16 000 og 30 000 nordmenn har spilleproblemer, tallet er halvert siden forrige undersøkelse i 2019
 • Om lag 93 000 eller mellom 79 000 og 107 000 tusen er i risikosonen, dette er en nedgang fra om lag 122 000 tusen i den forrige undersøkelse
 • Eksponering for pengespillreklame har gått ned i alle kanaler
 • Pengespillproblemer er hyppigst hos unge menn med lav sosioøkonomisk status
 • Problemspillene er først og fremst Belago, databingo i lokale, Fantasy og utenlandske kasinospill
 • De med spilleproblemer er mer positive til ansvarlighetstiltak og bruker disse mer enn de uten spilleproblemer
 • Det er en nedgang i deltakelse på ulovlige pengespill
 • Det ble funnet en klar sammenheng mellom pengespillproblemer og spekulering i kryptovaluta
 • Det ble funnet en sammenheng mellom kjøp av lootbokser og pengespillproblemer

Les hele undersøkelsen Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2022 .

Årsaker til nedgang i spilleproblemer

 • Strengere krav til håndhevelse av betalingsformidlingsforbudet har gjort det vanskeligere å delta i pengespill som er tilbudt av utenlandske tilbydere
 • Det er en nedgang i reklameeksponering i alle kanaler. Det gjelder både lovlige norske pengespill og spill tilbudt av ulovlige aktører. Nedgangen er størst hos de ulovlige aktørene og skyldes trolig effekten av endringer i kringkastingsloven som førte til at disse ikke lenger kan reklamere på TV i Norge.
 • Det er blitt vanskeligere å opparbeide seg stor forbruksgjeld etter etablering av Gjeldsregisteret.
 • Innstramming av tapsgrensene til Norsk Tipping sine kasinospill
 • Det kan heller ikke utelukkes at reduksjonen i tilgang til visse pengespill under Covid -19-nedstengingen av samfunnet har hatt varige effekter og bidratt til endring av problemomfanget.

Dette er problemspillerene

Menn med lav sosioøkonomisk status er ekstra utsatt for å få spilleproblemer viser undersøkelsen. Pengespillproblemer er hyppigst hos de med lav inntekt, lav utdannelse, de som står utenfor arbeidslivet eller har fødested utenfor Norge og særlig fra andre kontinent enn Europa.

Undersøkelsen viser også at den største andelen av de som har pengespillproblemer er under 40 år.

Problemspillere er positive til ansvarlighetstiltak

De med spilleproblemer er mer positive til ansvarlighetstiltak og bruker disse mer enn de uten spilleproblemer.

Kvinner, yngre og de med spilleproblemer er mer positive til ansvarlighetsverktøy enn menn, eldre og de uten spilleproblemer. Befolkningen samlet er positive til ansvarlighetsverktøy, men er likevel samlet noe mer negative til slike verktøy enn i forrige i undersøkelse.

Norske pengespill har gode ansvarlighetsrammer, spesielt på nettspillene med høyest risiko. Disse skal beskytte sårbare spillere. Maksimale grenser for hvor mye spillerne kan tape kan gjøre konsekvensene langt mindre for spillere og familiene deres. I Norge er det bare Norsk Tipping som har lov til å tilby høyrisikospill.

Ny måte å måle pengespillrelatert skade

Nytt i denne undersøkelsen er at forskerne har tatt i bruk et nyutviklet instrument for å måle pengespillrelatert skade. Selv om CPGI, som er brukt til å måle omfanget av pengespillproblemer, også måler skade, er dette instrumentet blitt kritisert for å vektlegge særlig økonomisk skade. Det nye instrumentet måler pengespillrelatert skade knyttet til syv områder. Undersøkelsen viser at:

 • 2,1 prosent av de som har deltatt i pengespill siste året rapporterte minst en form for pengespillrelatert skade.
 • 12  500 av personene som er blitt klassifisert som normalspillere, rapporterer likevel om en eller flere former for skade
 • Menn, arbeidsledige, uføre, på attføring/avklaringspenger og de født i Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika hadde størst sannsynlighet for å rapportere pengespillrelatert skade.

Disse spillene er mest problematiske 

Risikospillere og problemspillere er overrepresentert i spill som spilles av relativt få. Det er også her det blir rapportert mest skade knytt til spillingen. Belago, databingo i lokale, Fantasy og utenlandske kasinospill og bingospill, er spillene som blir rapportert som mest problematiske.

Spill som spilles av få har generelt en høyere andel av risiko og problemspillere og høyere andel som rapporterer pengespillrelater skade, enn spill som spilles av mange.

Tallspill og skrapelodd på papir er spillene som spilles av flest nordmenn. Unge spiller i større grad nettspill og eldre dominerer deltakelsen i tallspill og hestespill.

Undersøkelsen viser også en nedgang i deltakelse på ulovlige pengespill som tilbys av utenlandske spillselskap, sammenlignet med undersøkelsen fra 2019.

Mindre eksponert for reklame

Undersøkelsen viser en klar nedgang i reklameeksponering i alle kanaler. Det gjelder både reklame på TV, på internett, i avsier, butikker og direkte reklame. Nedgangen er størst på TV, og kan forklares med endringene i kringkastingsloven som gjør at ulovlige spillselskaper ikke lenger kan rette TV-reklame mot nordmenn.

Risiko- og problemspillere eksponeres mer for reklame enn respondentene uten pengespillproblem eller lavrisikospillere. En mulig årsak til dette er at personer med pengespillproblemer er at disse er mer oppmerksomme på stimuli som er assosiert med deres problemer. En annen årsak kan være at de faktisk er mer eksponert for pengespillreklame fordi de oftere spiller og oftere besøker nettsider med slik reklame. De som spiller pengespill på internett vil også oftere bli eksponert for slik reklame på nett, enn de som ikke spiller pengespill på nett.

Menn, yngre og de med problemer, rapporterer også å bli med påvirket av reklame enn kvinner, eldre og de uten spilleproblemer.

Kryptovaluta

Nytt i denne undersøkelsen er at vi har tatt med spørsmål om kryptovaluta, da en del utenlandske spillselskaper tilbyr spillere å sette inn penger på spillerkontoen i form av kryptovaluta. Derfor ble dette tatt inn som nytt tema i undersøkelsen. Det kommer frem at bare 0,4 % har kjøpt kryptovaluta med pengespill som formål, men samtidig ser vi at 7,4 % har kjøpt kryptovaluta som investering til andre formål.

Mannlig kjønn, lav alder, og å være risiko- eller problemspiller var assosiert med kjøp av kryptovaluta til begge formål. En klar assosiasjon mellom kjøp av kryptovaluta og problemer med pengespill ble slik påvist.

Kjøp av lootbokser

Undersøkelsen viser en svak men signifikant nedgang i kjøp av lootbokser sammenlignet med undersøkelsen fra 2019. De med pengespillproblemer hadde mer enn seks ganger større sannsynlighet å rapportere problemer med lootbokser, sammenlignet med de uten spilleproblemer.

Undersøkelsen viser at regulering har god effekt

Det er viktig å forebygge spilleproblemer og å redusere skadevirkningene. At tallet med spilleproblemer går ned viser at effekten av tiltakene vi har i Norge gir god effekt.

Forbudet mot å formidle penger til og fra ulovlige spillselskaper er strammet til og er blitt mer effektivt. Samtidig har forbudet mot TV-reklame i kraft av endringen i kringkastingsloven gjort det vanskeligere for ulovlige spillselskaper. Maksimale tapsgrenser, som Norsk Tipping har strammet inn for kasinospillene er også gode tiltak med god effekt.

Selv om tallet på personer med spilleproblemer går ned, er det fortsatt alt for mange som har spilleproblemer. Det er viktig å fortsette arbeidet med reguleringstiltak, og DNS-blokkering av ulovlige spillsider blir et viktig tiltak for å forebygge pengespillproblem framover.