En stiftelse blir opprettet når verdier blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål med en viss varighet. Her viser vi steg for steg hvordan dere oppretter og registrerer en stiftelse.

Hvem kan opprette en stiftelse?

Privatpersoner og juridiske aktører (kommuner, selskap, foreninger, institusjoner) kan opprette en stiftelse, og flere kan opprette en stiftelse sammen. Selv om du er oppretter av stiftelsen, eller har overført verdier til den, har du ikke noe eierskap til stiftelsen eller dens verdier. Verdiene kan kun brukes til å fremme stiftelsens formål.

Styret er stiftelsens øverste organ, og i mange stiftelser er styret det eneste organet. Som oppretter kan du gjerne være styremedlem i stiftelsen, og dere kan ha rett til å velge flere medlemmer.

Nedenfor viser vi trinnvis hvordan en stiftelse først opprettes og deretter registreres.

1. Vurder stiftelse som selskapsform

Å velge stiftelse som organisasjonsform kan være en god løsning for mange aktiviteter og formål, men ikke nødvendigvis for alle. Det er viktig at oppretteren setter seg inn i hva stiftelse som selskapsform vil innebære for både oppretteren og virksomheten.

Les mer om hva som kjennetegner stiftelser som organisasjonsform.

Det er mange måter å organisere en stiftelse på. Før oppretteren utformer vedtektene, bør hen tenke gjennom fordeler og ulemper ved organiseringen og forvaltningen av stiftelsen. Hen bør for eksempel tenke over hvem som bør sitte i styret, hvilken organisering eller organer stiftelsen skal ha, og hvordan verdiene i stiftelsen skal forvaltes. Det er også viktig å tenke nøye gjennom hva som skal være stiftelsens formål.

Du kan søke i Stiftelsesregisteret for å se hvordan vedtektene til andre stiftelser har utformet formålet og lagt opp organiseringen.

Når har du opprettet en stiftelse?

En stiftelse er opprettet når verdier (penger, eiendom eller annet) på minst 100 000 er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål. At verdiene er stilt selvstendig til rådighet betyr at det ikke er andre eiere av verdiene enn stiftelsen selv.

Næringsdrivende stiftelser må få tilført en formuesverdi på minst 200 000 kroner ved opprettelsen. Oppretter og giver av verdier til stiftelsen kan være ulike personer eller enheter.

Verdiene ovenfor er minimumsverdier. Det er viktig å tenke gjennom om verdiene som overføres, er tilstrekkelige til å gjennomføre formålet. Skal stiftelsen for eksempel eie og drifte en eiendom, må du tenke gjennom hvordan stiftelsen skal ha tilstrekkelig med verdier til å drifte og vedlikeholde eiendommen.

Grunnkapitalen kan bestå av annet enn penger

Grunnkapitalen kan bestå av annet enn penger, for eksempel eiendom, kunst, biler eller aksjer, men da må eiendelene kunne verdsettes og balanseføres etter regnskapsloven.

Grunnkapitalen kan derimot ikke bestå av fremtidige avtaler om å utføre arbeid eller tjenester.

Eiendelene som brukes som grunnkapital, kan ikke settes til en høyere verdi enn det de har den dagen stiftelsen opprettes (dagen for åpningsbalansen). En revisor må erklære at eiendelene har en verdi som minst tilsvarer det beløpet som stiftelsen har fastsatt i vedtektene.

2. Opprett stiftelsen

En stiftelse kan opprettes på ulike måter, for eksempel ved et gavebrev, en avtale eller et testament. Det skriftlige dokumentet som oppretter stiftelsen kalles «stiftelsesdokumentet». Det er oppretteren som bestemmer hva stiftelsesdokumentet skal inneholde, men loven stiller noen minimumskrav til hvilket innhold som må være med.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

 • stiftelsens formål
 • hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital, og hvem som er giver av grunnkapitalen
 • sammensetningen av stiftelsens første styre
 • eventuelle særrettigheter for oppretteren eller andre, for eksempel bruksrett
 • stiftelsens vedtekter

Det må komme klart frem hvem som er oppretter av stiftelsen, og oppretteren skal signere og datere stiftelsesdokumentet. Signerer du på vegne av en juridisk aktør, må også dette komme klart frem.

Skal stiftelsen opprettes i et testament?
Dersom stiftelsen skal opprettes gjennom et testament, er testamentet stiftelsesdokumentet. Da trenger ikke stiftelsen et eget stiftelsesdokument. Testamentet skal inneholde den samme informasjonen som et stiftelsesdokument. Den som har skrevet testamentet (testator), blir regnet som oppretteren, og stiftelsen blir ansett for å være opprettet på det tidspunktet testator dør.

Vi anbefaler at oppretteren sier noe om hvem hen ønsker skal sitte i styret. Tingretten vil varsle disse personene om stiftelsen når oppretteren har dødd. Dersom testamentet ikke sier noe om hvem oppretteren ønsket som styremedlemmer, vil Stiftelsestilsynet oppnevne et styre.

Om ett eller flere av innholdskravene i stiftelsesdokumentet mangler, har ikke dette noen betydning for om stiftelsen er gyldig opprettet eller ikke, så lenge det er klart at oppretteren mente å opprette en stiftelse.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde vedtektene til stiftelsen. Det er oppretteren som bestemmer hva vedtektene skal inneholde, men lover stiller noen minimumskrav om hva som må være nevnt.

Stiftelsens vedtekter må minimum inneholde

 • stiftelsens navn (næringsdrivende stiftelser må også angi foretaksnavn)
 • stiftelsens formål
 • det faktiske antallet eller det laveste og høyeste antallet styremedlemmer i stiftelsen
 • hvordan styret skal velges
 • grunnkapitalens størrelse i norske kroner – hvis grunnkapitalen består av annet enn penger, må en verdi i NOK oppgis i tillegg

Skal stiftelsen ha andre organer enn styret, for eksempel et representantskap? Det må stå i vedtektene hvilke organer dette er, hvordan organenes medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver de skal ha.

Vedtektene inneholder vanligvis også ytterligere bestemmelser som tar for seg for eksempel forvaltning og utdeling av midler, men dette er ikke nødvendigvis for å oppfylle minimumskravene i stiftelsesloven. Driftsmessige forhold kan i stedet reguleres av stiftelsens styreinstruks.

3. Registrer stiftelsen i Stiftelsesregisteret

Når stiftelsen er opprettet, må den registreres i Stiftelsesregisteret. Det er det første styret i stiftelsen som skal registrere stiftelsen. Her viser vi hvordan styret registrerer stiftelsen i Stiftelsesregisteret via Altinn.

Styret er et kollektivt organ som fatter beslutninger i styremøter. Når stiftelsen etableres, må styret undersøke at stiftelsen har vedtekter som oppfyller lovkravene.

Dere skal registrere stiftelsen innen tre måneder etter at stiftelsen er opprettet. Dersom styret ikke registrerer stiftelsen innen fristen, må den registreres så fort som mulig etter fristen. Hvis stiftelsen er opprettet i et testament, kan den ikke registreres før det er klart hvor stor arven til stiftelsen blir.

4. Legg ved riktig dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle registermeldingen, trenger vi forskjellig dokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal legges ved når stiftelsen registreres i Altinn. Her er en sjekkliste over hva som må dokumenteres og legges ved:

 • stiftelsesdokument
 • stiftelsens vedtekter
 • villighetserklæringer fra styremedlemmene
 • villighetserklæringer fra revisoren
 • revisorerklæring som viser at hele grunnkapitalen i stiftelsen er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen
 • stiftelsens åpningsbalanse
 • revisors erklæring om at åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • dersom grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger: erklæring fra revisor om at eiendelene har en verdi som minst svarer til beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i vedtekene

Når styret skal registrere stiftelsen i Stiftelsesregisteret, må stiftelsesdokumentet legges ved. Dersom stiftelsen er opprettet ved et testament, fungerer testamentet som stiftelsesdokument, og dere skal legge ved testamentet.

Styret må legge ved et separat dokument med stiftelsens vedtekter. Dette dokumentet vil være offentlig tilgjengelig i Stiftelsesregisteret.

Er stiftelsen opprettet i et testament, kan det være at oppretteren ikke har utarbeidet egne vedtekter. I slike tilfeller er det styrets plikt å utforme vedtektene. Vedtektene må så langt som mulig utformes i tråd med testamentets innhold om stiftelsen.

Det er styrets ansvar å fylle ut vedtektene slik at lovens krav er oppfylte.

De som skal være styremedlemmer i det første styret til stiftelsen, må gi en erklæring om at de er villige til å ta på seg vervet som styremedlem.

Alle stiftelser er regnskaps- og revisjonspliktige. Det betyr at alle stiftelser må ha en revisor. Revisoren kan være en statsautorisert revisor eller et revisjonsselskap.

Den som skal være revisor til stiftelsen, må gi erklæring om at hen er villig til å ta på seg oppdraget som revisor.

For å registrere stiftelsen må styret legge ved en erklæring fra revisoren om at grunnkapitalen er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen.

Hvis grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger, må det legges ved en erklæring fra revisoren om at eiendelene har en verdi som minst tilsvarer grunnkapitalen som er oppgitt i vedtektene.

Styret må legge ved åpningsbalansen til stiftelsen. Åpningsbalansen (verdiene av stiftelsens egenkapital, gjeld og eiendeler dagen den ble opprettet) skal settes opp av styret i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og styret må legge ved en erklæring fra revisoren om at den er det.

Åpningsbalansen skal være datert tidligst fire uker før dokumentene sendes til Brønnøysundregisteret via registreringen i Altinn.

5. Registrer stiftelsen i Altinn

Styret registrerer stiftelsen i Stiftelsesregisteret via samordnet registermelding i Altinn. Stiftelsen får et foreløpig organisasjonsnummer før all dokumentasjonen sendes videre til oss for behandling.

Stiftelsestilsynet er finansiert av brukerne gjennom en årlig avgift fra stiftelsene. Det er også gebyr ved nyregistrering. Dere kan lese mer om avgifter og gebyrer for stiftelser her.

6. Hva skjer etter at registermeldingen er sendt inn?

Når meldingen er sendt inn, får dere en kvittering som bekrefter at vi har mottatt meldingen. Saksbehandlingstiden er vanligvis én uke. Tidvis kan vi ha noe lengre saksbehandlingstid.  

Vi går igjennom meldingen og ser om vi har mottatt opplysninger og dokumentasjon som vi trenger. Dersom all dokumentasjon er mottatt, vil vi fatte vedtak om å registrere stiftelsen. Vedtaket blir sendt til flere, og en kopi blir sendt til Enhetsregisteret.

Hvis meldingen ikke har nok dokumentasjon til at vi kan behandle den, vil dere få anledning til å sende inn det som mangler innen en rimelig tid. Dere vil få et brev med hvilken dokumentasjon dere må sende oss, og en frist for å sende det inn.