Illustrasjon aktiviteter stiftelser

Hvordan opprette og registrere en stiftelse?

En stiftelse blir oppretta når verdier blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål med en viss varighet. Her sier vi noe om hva du bør tenke på når du oppretter en stiftelse og skal registrere denne.

Det spesielle med en stiftelse er at den ikke har eiere. Selv om du er oppretter av stiftelsen, eller har overført verdier til denne, har du ikke noe eierskap til stiftelsen eller dens verdier. Stiftelsen eier seg selv. Alle verdier som overføres til stiftelsen eies av denne, og kan bare brukes til å fremme stiftelsens formål.

Styret er stiftelsens øverste organ, og i mange stiftelser er styret det eneste organet. Som oppretter kan du gjerne være styremedlem i stiftelsen, og du kan ha rett til å velge styremedlemmer.

Alle som ønsker det kan opprette en stiftelse og både fysiske og juridiske personer kan være oppretter av en stiftelse. Flere kan opprette en stiftelse i lag, og det finnes eksempler på stiftelser som er opprettet av private og det offentlige sammen.

Nedenfor vurderer vi trinnvis hvordan du oppretter en stiftelse, og hvordan styret registrerer denne.

1. Vurder stiftelse som organisasjonsform

Å velge stiftelse som organisasjonsform kan være en god løsning for mange aktiviteter og formål, men ikke nødvendigvis for alle. Det er viktig at du setter deg inn i hva det vil innebære for deg og den virksomheten du planlegger, å velge stiftelse som organisasjonsform.

Les mer om hva som kjennetegner stiftelser som organisasjonsform.

Det er mange måter å organisere en stiftelse på, og før du utformer vedtektene bør du tenke gjennom fordeler og ulemper med ulike alternativer for organisering og forvaltning av stiftelsen. Dette gjelder både med tanke på hvem som bør sitte i styret, hvilken organisering eller organer stiftelsen skal ha og hvordan verdiene i stiftelsen skal forvaltes. Det er også viktig å tenke nøye gjennom hva som skal være stiftelsens formål.

Du kan søke i Stiftelsesregisteret for å se hvordan vedtektene til andre stiftelser er utformet med tanke på formål, organisering og andre forhold.

Når har du opprettet en stiftelse?

Du har opprette en stiftelse når verdier (penger, eiendom eller annet) på minst 100 000 kroner er stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål. Næringsdrivende stiftelser må få tilført en formuesverdi på minst 200 000 kroner ved opprettelsen. Oppretter og giver av verdier til stiftelsen kan være ulike personer/enheter.

Verdiene ovenfor er minimumsverdier for å kunne være en stiftelse. Når du oppretter en stiftelse er det viktig å tenke gjennom om de verdiene som overføres til stiftelsen, er tilstrekkelige til å gjennomføre det aktuelle formålet. Ønsker du for eksempel å opprette en stiftelse som skal eie og drifte en eiendom, må du tenke gjennom hvordan stiftelsen skal ha tilstrekkelig med verdier til drift og vedlikehold.

At verdiene er stilt selvstendig til rådighet betyr at det ikke er andre eiere av verdiene enn stiftelsen selv. Det er et krav at stiftelsen skal ha en viss varighet. Dette innebærer at for eksempel helt kortvarige innsamlingsaksjoner ikke kan organiseres som en stiftelse.

2. Slik oppretter du stiftelsen

En stiftelse kan opprettes på ulike måter, for eksempel ved gavebrev, avtale eller testament. Det skriftlige dokumentet som innebærer opprettelsen av stiftelsen, er «stiftelsesdokumentet». Det er du som bestemmer hva stiftelsesdokumentet skal inneholde, men loven stiller noen minimumskrav om forhold som må være nevnt.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

 • stiftelsens formål
 • hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital, og hvem som er giver av grunnkapitalen
 • sammensetningen av stiftelsens første styre
 • eventuelle særrettigheter, for eksempel for oppretter eller andre
 • stiftelsens vedtekter

Stiftelsesdokumentet skal dateres og signeres av oppretteren. Er det flere opprettere, må det gå tydelig frem hvilke fysiske personer og/eller juridiske enheter som er opprettere. Det er viktig at stiftelsesdokumentet ikke skaper tvil om hvem som er oppretter av stiftelsen.

Dersom du oppretter stiftelsen i et testament, er det du som har skrevet testamentet (testator), som er oppretteren. Testamentet utgjør stiftelsesdokumentet. Testamentet bør inneholde den samme informasjonen som loven sier at et stiftelsesdokument skal ha.

Stiftelsen vil bli ansett for å være opprettet som et eget rettssubjekt fra det tidspunktet du dør.

Vi anbefaler deg å si noe i testamentet om hvem du ønsker skal sitte i styret, eller hvem du ønsker skal velge styremedlemmer til stiftelsen. Tingretten vil varsle disse personene eller valgorganene om stiftelsen når du er død. Dersom testamentet ikke sier noe om hvem du ønsker som styremedlemmer eller valgorgan, vil Stiftelsestilsynet oppnevne de første styremedlemmene.

Om ett eller flere av punktene ovenfor skulle mangle i stiftelsesdokumentet, har dette likevel ingen betydning for om stiftelsen er gyldig opprettet eller ikke, når det er klart at du mente å opprette en stiftelse.

Stiftelsesdokumentet skal også inneholde vedtektene til stiftelsen. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvordan du ønsker stiftelsen organisert og forvaltet før du utarbeider vedtektene.

Det er du som bestemmer hva vedtektene skal inneholde, men loven stiller noen minimumskrav om forhold som må være nevnt.

Stiftelsens vedtekter må minimum inneholde

 • stiftelsens navn (næringsdrivende stiftelser må også angi foretaksnavn)
 • stiftelsens formål
 • det faktiske antallet eller det laveste og høyeste antallet styremedlemmer i stiftelsen
 • hvordan styret skal velges
 • grunnkapitalens størrelse i norske kroner. Hvis grunnkapitalen består av annet enn penger, må en verdi i NOK oppgis i tillegg

Hvis stiftelsen skal ha andre organer enn styret, for eksempel et representantskap, komite eller råd, må du forklare i vedtektene hvilke organer dette er, hvordan organenes medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver de skal ha. Slike organer kan bare få tillagt den type myndighet som loven nevner, for eksempel som valgorgan eller til å velge styremedlemmer.

Det er også vanlig at vedtektene inneholder ytterligere bestemmelser, som tar for seg for eksempel forvaltning og utdeling av midler, men dette er ikke nødvendig for å oppfylle minimumskravene i stiftelsesloven. Driftsmessige forhold kan i stedet reguleres av stiftelsens interne rutiner, for eksempel styreinstruks, delegasjon og fullmakter mv.

Mal for å oppfylle minimumskravene for vedtektsdokumentet (PDF).

Eksempel på et ferdig utfylt vedtektsdokument (PDF).

3. Slik registrerer dere stiftelsen

Alle stiftelser som er opprettet, skal registreres i Stiftelsesregisteret. Det er styret i stiftelsen som er ansvarlig for å melde registrering av stiftelsen. Her sier vi noe om hva dere må tenke på når dere skal registrere en stiftelse.

Etter at stiftelsen er opprettet, ligger alle stiftelsens plikter og rettigheter til styret i stiftelsen. Det er det første styret i stiftelsen som også skal sørge for at stiftelsen blir registrert. Styret er et kollektivt organ, som fatter sine beslutninger i styremøte. Ved etablering av stiftelsen må styret undersøke at stiftelsen har vedtekter som oppfyller lovens krav, det må opprettes bankkonto, skaffes revisor mm.

Skaff de nødvendige dokumentene

Skal du sørge for å registrere en ny stiftelse, må du ha disse dokumentene klare når du starter registreringsprosessen i Altinn:

 • stiftelsesdokumentet (se mer om dette ovenfor)
 • stiftelsens vedtekter (se mer om dette ovenfor)
 • villighetserklæringer fra styremedlemmer
 • villighetserklæringer fra revisor
 • revisorerklæring om at hele grunnkapitalen i stiftelsen er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen
 • stiftelsens åpningsbalanse
 • revisors erklæring om at åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • dersom grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger, erklæring fra revisor om at eiendelene har en verdi som minst svarer til beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i vedtektene

4. Sjekk at dokumentasjonen er korrekt – slik er kriteriene

Her får du sjekklisten over hva som må dokumenteres for at vi kan behandle melding om registrering.

Når du skal registrere stiftelsen i Stiftelsesregisteret, må stiftelsesdokumentet legges ved.

Stiftelsesdokumentet skal inneholde

 • stiftelsens formål
 • hvilke eiendeler som skal brukes som grunnkapital, og hvem som er giver av grunnkapitalen
 • sammensetningen av stiftelsens første styre
 • eventuelle særrettigheter, for eksempel for oppretter eller andre
 • stiftelsens vedtekter

Dersom stiftelsen er opprettet ved testament, er testamentet stiftelsesdokument. Testamentet skal alltid legges ved registreringsmeldingen.

I meldingen om å registrere stiftelsen må du legge ved et separat dokument med stiftelsens vedtekter. Dette dokumentet vil ligge offentlig tilgjengelig i Stiftelsesregisteret.

Det vanlige er at oppretter har utarbeidet vedtektene for stiftelsen. Er stiftelsen opprettet i testament, kan det være at oppretter ikke har utarbeidet egne vedtekter. I slike tilfeller er det styrets plikt å utforme vedtektene. De må så langt som mulig utformes i tråd med testamentets innhold når det gjelder stiftelsen.

Også der oppretter har utformet vedtektene, kan det skje at vedtektene ikke inneholder alle minimumskrav. Det er styrets ansvar å fylle ut vedtektene slik at lovens krav er oppfylt.

Stiftelsens vedtekter må minimum inneholde

 • stiftelsens navn (næringsdrivende stiftelser må også angi foretaksnavn)
 • stiftelsens formål
 • det faktiske antallet eller det laveste og høyeste antallet styremedlemmer i stiftelsen
 • hvordan styret skal velges
 • grunnkapitalens størrelse i norske kroner. Hvis grunnkapitalen består av annet enn penger, må en verdi i NOK oppgis i tillegg

Mal for å oppfylle minimumskravene for vedtektsdokumentet (PDF).

Eksempel på et ferdig utfylt vedtektsdokument (PDF).

For at vi skal kunne registrere stiftelsen, må du også legge ved disse dokumentene

 • villighetserklæringer fra styremedlemmer og revisor
 • revisorerklæringer
 • stiftelsens åpningsbalanse

Villighetserklæringer

De som skal være styremedlemmer i det første styret til stiftelsen må gi erklæring om at de er villige til å ta på seg vervet som styremedlem.

Den som skal være revisor til stiftelsen må gi erklæring om at han er villig til å ta på seg oppdraget som revisor.

Revisorerklæring om grunnkapital

For at stiftelsen skal kunne registreres, må du legge ved en erklæring fra revisoren om at grunnkapitalen i stiftelsen er stilt selvstendig til rådighet for stiftelsen.

Hvis grunnkapitalen består av andre eiendeler enn penger, må du legge ved en erklæring fra revisoren om at eiendelene har en verdi som minst tilsvarer grunnkapitalen som er oppgitt i vedtektene.

Åpningsbalanse med revisorerklæring

Du må legge ved en åpningsbalanse for stiftelsen som viser hvilke verdier stiftelsen har mottatt ved opprettelsen. Dersom stiftelsen er opprettet i testament, må hele arven stiftelsen mottar gå fram av åpningsbalansen.

Åpningsbalansen skal settes opp av styret i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og du må legge ved en erklæring fra revisoren om at den er det. Åpningsbalansen skal være datert tidligst fire uker før du sender inn dokumentene til Brønnøysundregisteret.

5. Meld stiftelsen til registrering

Dere er klare til å melde stiftelsen til registrering når dere har

 • samlet inn all nødvendig dokumentasjon (stiftelsesdokument, stiftelsens vedtekter, de ulike erklæringene fra revisor og styremedlemmer og stiftelsens åpningsbalanse)
 • skaffet alle dokumentene i punkt 2, og sørget for at disse er skrevet i tråd med veiledningen i punkt 3.

Dere registrerer stiftelsen via samordnet registermelding i Altinn. Stiftelsen får et foreløpig organisasjonsnummer før all dokumentasjonen sendes videre til oss for behandling.

Stiftelsestilsynet er finansiert av brukerne gjennom en årlig avgift fra stiftelsene. Det er også gebyr ved nyregistrering. Dere kan lese mer om avgifter og gebyrer for stiftelser her.

6. Hva skjer etter at meldingen er sendt inn?

Når meldingen er sendt inn, får dere en kvittering som bekrefter at vi har mottatt denne. Saksbehandlingstiden er vanligvis en uke. Tidvis kan vi ha noe lengre saksbehandlingstid.  

Vi går igjennom meldingen og ser om vi har mottatt opplysninger og dokumentasjon som vi trenger. Dersom all dokumentasjon er mottatt, vil vi fatte vedtak om å registrere stiftelsen. Samtidig med at vedtaket om registrering blir sendt til dere, blir en kopi av vedtaket sendt til Enhetsregisteret. 

Der meldingen ikke har nok dokumentasjon til at vi kan behandle den, vil dere få anledning til å sende inn det som mangler innen en rimelig tid vil dere få et brev med hvilken dokumentasjon dere må sende oss