I kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren skal revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefte innholdet i søknaden, dersom samlet søknadsbeløp for kompensasjonsperiodene overstiger 200 000 kroner jf. § 16 (3) i forskriften.

Dette må søker gjøre

Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynet sitt virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører og deretter legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden.

Dere må levere søknaden innen søknadsfristen 1. mai kl. 13.00. Vår klare anbefaling er at dere har tett dialog med revisor/autorisert regnskapsfører før dere sender inn søknaden.
Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse var 6. mai kl. 13.00.

Revisor/autorisert regnskapsfører må få tilgang til relevante system for å utføre kontrollhandlinger hos søker.

Søkere som legger frem attestasjon fra revisor eller autorisert regnskapsfører kan få kompensert maksimalt 10 000 kroner for denne tjenesten. Søker oppgir hele beløpet med utgifter til revisor/regnskapsfører i søknadsskjemaet.

Tilbake til hovedsiden for ordningen.

Dette må revisor eller autorisert regnskapsfører gjøre

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre et sett med kontrollhandlinger for å bekrefte opplysningene til søkere der søknadssummen samlet er over 200 000 kroner. Ved å signere bekrefter revisor eller autorisert regnskapsfører innholdet i søknaden jf. kontrollhandlingene som følger under.

Forskriften leser du her.

Kontroller at det foreligger en oppstilling som underbygger omsetningstallene som ligger til grunn for søknaden (forskriften § 7) som inneholder:

 • henvisning til relevant regnskapsmateriale og
 • informasjon om hvordan omsetningen er periodisert

Oppstillingen skal foreligge både for kompensasjonsperioden og aktuell sammenligningsperiode.

Er all omsetning som tilfredsstiller kravene i forskriften § 7 tatt med i rapportert omsetning:

 • Kontroller rapportert omsetning i søknaden mot bokført omsetning, og at eventuelle avvik er forklart og dokumentert.
 • Har søker brukt gjennomsnitt av 2017-2019 som sammenligningsgrunnlag kan kontrollhandlingen avgrenses til ett av sammenligningsårene.

Kontrollhandlinger for omsetning i perioden(e) det søkes kompensasjon for:

 • Leverte varer eller utførte tjenester: Ta et tilfeldig utvalg på fem salgsbilag i perioden etter en valgt kompensasjonsperiode og kontroller at det foreligger underliggende dokumentasjon som viser at inntekten er riktig periodisert
 • Foretak med kontantomsetning: Kontroller at alle dagsoppgjør i en valgt kompensasjonsperiode er tatt med som omsetning i perioden.
 • Utstedte kreditnotaer: Ta et tilfeldig utvalg av kreditnotaene som tilsvarer 20 % av kreditnotaene i en valgt tilskuddsperiode (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at kreditnotaene er reelle og at de er tatt med i rett periode.
 • Andre bokførte korreksjoner (manuelle posteringer): Ta et tilfeldig utvalg korreksjoner i en valgt kompensasjonsperiode som tilsvarer 20 % av manuelle posteringer i kompensasjonsperioden (minimum 2 og maksimum 5) og kontroller om det foreligger dokumentasjon som tilsier at korreksjonene er reelle og at de er tatt med i rett periode.

Kontrollhandlinger for arrangør og/eller underleverandør for arrangement det søkes kompensasjon for:

Ta et tilfeldig utvalg som tilsvarer 20 % av de arrangementene det søkes om kompensasjon for, men slik at det minimum tas tre og maksimum 20 arrangement. Gjennomfør følgende kontrollhandlinger for hvert av de valgte arrangementene:

Kontroller at det foreligger en oppstilling for kulturarrangementet det søkes kompensasjon for som underbygger inntektstallene som ligger til grunn for søknaden med:

a) henvisning til relevant regnskapsmateriale

b) informasjon om hvordan inntekten er periodisert

c) informasjon som viser at inntektene gjelder planlagte, gjennomførte eller budsjetterte kulturarrangementer i kompensasjonsperioden.

Kontrollen skal gjennomføres både for faktiske inntekter for kulturarrangementet det søkes om kompensasjon for, og faktiske inntekter fra tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement. Har søker brukt gjennomsnitt av 2017-2019 som sammenligningsgrunnlag for kulturarrangementet kan kontrollhandlingen avgrenses til ett av sammenligningsårene.

 • Kontroller mot bokførte inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, at alle faktiske inntekter fra arrangementet er tatt med i søknaden.
 • Kontroller at inntekter som etter forskriften § 9 (5) ikke regnes som tapte inntekter ikke er tatt med i søknaden/oppstillingen for kulturarrangementet det søkes om kompensasjon for.
 • Spør virksomhetens ledelse om de har mottatt støtte til samme arrangement i henhold til forskrift av 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangement fra juli 2021 som følge av covid-19 (stimuleringsordningen), eller i henhold til støtteordningen for midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet.

Spør virksomhetens ledelse om de har fått kompensert tapte inntekter fra andre offentlige covid-19-ordninger. Følgende tilskudd skal ikke tas med:

 • Forskrifter til utfylling og gjennomføring av lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen for næringslivet).
 • Forskrifter til utfylling og gjennomføring av lov 28. januar 2022 nr. 2 om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien, lønnsstøtteordningen).
 • Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte.

Hvis foretaket har opplyst at det har mottatt tilskudd fra andre offentlige covid-19-ordninger iht. forskriften § 10 (3):

 • Kontroller at det foreligger en oppstilling over mottatte tilskudd i perioden.
 • Dersom foretaket har mottatt slike tilskudd skal revisor/autorisert regnskapsfører opplyse om dette i merknadsfeltet i erklæringen som sendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kontroller at det foreligger en oppstilling som underbygger opplysninger gitt i søknaden som inneholder:

 • Henvisning til relevant regnskapsmateriale
 • Informasjon som viser hvordan ordinært resultat før skattekostnad er periodisert

Dokumentasjonen skal foreligge både for kompensasjonsperioden og den aktuelle sammenligningsperioden. Har søker brukt gjennomsnitt av 2017-2019 som sammenligningsgrunnlag, kan kontrollhandlingen avgrenses til ett av sammenligningsårene.

Kontroller, ved å spørre virksomhetens ledelse, om det er vedtatt eller foretatt utdelinger som faller inn under forskriften § 18 etter 08.03.2022.

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare gi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt.

Bekreftelse kan heller ikke gis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Revisor bekrefter søknaden ved å sende inn: «Skjema for revisorer og autoriserte regnskapsførere for kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren» med kommentaren ingen merknader. Ved å sende inn gir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av Lotteri- og stiftelsestilsynets kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om kompensasjon for arrangører og underleverandører i kultursektoren. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften § 16(3).

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndighetene, jf. forskriften § 16(3), og er derfor ikke egnet til andre formål.