1. Vi behandler søknaden deres

Dette er en tillitsbasert ordning, og søkere har ansvar for å sette seg godt inn i ordningen og å fylle inn de riktige opplysningene.

Selv om vi har automatisert saksbehandling blir det foretatt kontroller av søknadene.

Vi kan ikke svare på saksbehandlingstid i enkeltsaker.

2. Vi sender svar på søknaden deres i Altinn

Når søknaden er ferdig behandlet, får dere vedtaket tilsendt i Altinn og til e-postadressen dere registrerte da dere fylte ut søknadsskjemaet.

3. Vi betaler ut kompensasjon

Dersom søknaden deres er godkjent, blir kompensasjonen betalt ut til det kontonummeret dere oppga i søknaden. Vi betaler i utgangspunktet ut puljevis etter hvert som søknadene blir behandlet. Noen søknader tar lengre tid for oss å behandle, og det er derfor ikke garantert at dere får svar i første pulje etter at dere har søkt.

Dette er en rammestyrt ordning. Det betyr at vi må gjøre avkortninger dersom det samlede godkjente søknadsbeløpet for hele ordningen er større enn rammen.

4. Vi publiserer informasjon om utbetalinger

Når vi betaler ut legger vi lister over søkere, søknadsbeløp og utbetalt beløp på nettsidene våre.

5. Vi gjør etterkontroller

Noen søkere blir plukket ut til etterkontroll, og det gjør vi etter at vi er ferdige med saksbehandlingen. Dette er kontroller vi gjør basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.

Dersom det er utbetalt uriktig kompensasjon, kan vi kreve pengene tilbake.

6. Klage

Dere kan klage på vedtaket dere har fått. Fristen for å klage er tre uker etter at dere fikk vedtaket. Det første som skjer dersom dere klager er at vi vurderer klagen. Dersom vi ikke tar klagen til følge, sender vi den over til Klagenemnden for tilskudd til kulturarrangementer, som gjør en egen vurdering av klagen.